Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Търгове и обявления > Конкурси > Обява за конкурси за разпореждане на ...
Конкурси

Обява за конкурси за разпореждане на общински недвижими имоти

Краен срок за закупуване на документация: 17.11.2009
Срок за получаване на офертите: 17.11.2009

ОБЩИНА  МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

Във връзка с Решения с №386 и № 387 от 17.09.2009 г. на ОбС-гр. Мадан.

На  основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС, чл. 97 от Наредба № 3 за управление на общинската собственост на ОбС-гр. Мадан, чл.44, ал. 2  от ЗМСМА

О Б Я В Я В А

І.  публично оповестени конкурси за разпореждане на общински недвижими имоти, които ще се проведат на 18.11.2009 г. в сградата на ОбА- град Мадан, ІІІ- етаж, зала № 301, както следва:

І.1. УПИ V   в кв. 97,  по ПУП на гр. Мадан, кв. Батанци, ул. „Студенец”  с площ– 203,50  кв.м. - частна общинска собственост.

 • Начална цена на предмета на публично оповестения     конкурс   в размер на – 1 442,00 /хиляда четиристотин  четиридесет и два/ лв. с ДДС.
 • Начало на конкурса по оферти – 13.30 часа.

І.2. Гаражни петна   в УПИ ІV   в кв. 56, по ПУП на гр. Мадан,  ул. „Рила”  - частна общинска собственост както следва:

      1. Гаражно петно    № 1  с площ  44  кв.м.

 • Начална тръжна цена – 504,00  /петстотин  и четири лв./ лв. с ДДС.
 • Начало на търга – 13.45 часа.
 

      2. Гаражно петно    № 2  с площ  26,25  кв.м.

 • Начална тръжна цена – 300,00  /триста/  лв. с ДДС.
 • Начало на търга – 14.00 часа.
 

      3. Гаражно петно    № 3  с площ  26,25  кв.м.

 • Начална тръжна цена – 300,00  /триста/  лв. с ДДС.
 • Начало на търга – 14.15 часа.
 

      4. Гаражно петно    № 4  с площ  26,25  кв.м.

 • Начална тръжна цена – 300,00  /триста/  лв. с ДДС.
 • Начало на търга – 14.30 часа.
 

      5. Гаражно петно    № 5  с площ  29,60  кв.м.

 • Начална тръжна цена – 342,00  /триста четиридесет и два/ лв.с ДДС.
 • Начало на търга – 14.45 часа.

ІІ. Към продажната цена допълнително купувачите се задължават да внесат  цената за  изготвяне на пазарна оценка и 2 % режийни разноски от предложената по оферта продажна цена.

ІІІ. До участие да се допускат лицата прадставили:

          1.Квитанция за закупена Конкурсна документация до 14.00 ч. на 17.11.2009 г.;

          2.заявление за участие /квитанция за внесен депозит в размер по т. І.1. – 300.00 /триста/ лв., а по т. І.2. – 150 /сто и петдесет/ лв., внесен в касата на ОбА-град Мадан, стая № 209 до 15.00 ч. на 17.11.2009 г.;

     3. Удостоверение за липса на  задължения към община Мадан

      4.Подали оферта в деловодството до 16.00 ч. на 17.11.2009 г.;

ІV.УКАЗАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Всички подробности по съставянето на офертите и условията за участие са заложени в конкурсната документация, която може да бъде закупена от ст. № 308  в Общинска администрация след 09.11.2009 г. до 14.00 часа на 17.11.2009 г.  на цена в размер на 45.00 /четиридесет и пет/ лв. 

V. дата на повторни конкурси – 25.11.2009 г., при същите условия.

Допълнителна  информация – ОбА-гр. Мадан,ІІІ-ти ет.,ст.№ 308, тел: 31-37/308