Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Търгове и обявления > ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ > ОБЯВА
ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

ОБЯВА

Във връзка с писмо с вх.№ 53-00-330/26.07.2017г. от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД - МЕР Пловдив - МЕПР Смолян, изискванията на чл.67 от Закон за горите, чл.765 от Наредба 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и на основание на ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ от Закон за енергетиката параграф 26 уведомяваме всички собственици, през чиито имоти преминава просека на въздушна електропроводна линия „Ловци“ – 110 кV в землищата на с. Средногорци, с. Ловци, с. Бориново и гр. Мадан, общ. Мадан, че през 2017 г. ще се извършат санитарни мероприятия по изсичане на храсти и дървета.                                                                            

За целта е сключен договор с „ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ“  ЕООД  гр. София, което да извърши дейността по отсичане на храсти и дървета. Добитият дървен материал ще се използва от собствениците като дърва за огрев.