Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Търгове и обявления > ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ > ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ З ...
ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Мадан уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 30.08.2017г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Мадан /наричана по-долу за краткост Наредбата/.

На основание чл. 26, ал.3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Мадан.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Ще бъде обявена и дата за публично обсъждане на проекта!!!

Настоящата обява е публикувана на 27.07 2017г.

Мотиви:

 

Постигане на справедливост и осигуряване на съответствие спрямо срока за изпълнение на административни и технически услуги  и на разходите на общината за предоставянето им, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица, с оглед на тяхната квалификация и разходено работно време.

 

Цели, които се поставят:

 

Целите  на този проект са:

-      повишаване  на собствените  приходи;

-      финансова стабилност;

-      целесъобразност;

-      справедливост;

 

Финансови  и други средства, необходими за прилагането на наредбата: 

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан, не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.

 

Очакваните резултати след изменение на наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Мадан:

-      Актуална нормативна база свързана с местните такси;

-      Покриване на необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица, с оглед на тяхната квалификация и разходено работно време.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Мадан е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство.В това число-в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Заинтересованите лица, могат да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или 

e-mail: madanoba@gmail.com.

 

Приложение:

ü  Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 на ОбС – Мадан.