Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Търгове и обявления > Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2017-2018 година в Община Мадан“
„Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2017-2018 година в Община Мадан“
Пазарни консултации с представяне на независими оферти на основание чл.44,ал.1 от ЗОП
ПОКАНА на основание чл.44,ал.1 от ЗОП във връзка с чл.29, ал.16 от НАРЕДБА №12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2."Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7"
" Проектиране и асфалтиране на вътрешна улична мрежа в кметство Вехтино, община Мадан, обща дължина 1100м и ср.широчина 3.30м"
Извършване на проектиране и строителство( инженеринг) на обект:" Проектиране и асфалтиране на вътрешна улична мрежа в кметство Вехтино, община Мадан, обща дължина 1100м. и средна широчина 3.30м
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“
Общинска администрация,град Мадан – ремонт и реконструкция на покрив, по проект „Красива България”
„Общинска администрация,град Мадан – ремонт и реконструкция на покрив, по проект „Красива България”
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3143 /SML 1135/-ВЪРБИНА-КУПЕН-ГРАНИЦА ОБЩ. БАНИТЕ, В УЧАСТЪКА С. ВЪРБИНА - П.К. „ГЪБАТА”
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3143 /SML 1135/-ВЪРБИНА-КУПЕН-ГРАНИЦА ОБЩ. БАНИТЕ, В УЧАСТЪКА С. ВЪРБИНА - П.К. „ГЪБАТА” ОТ КМ.0+000 ДО КМ 1+275,77“.
"Сондажно хидрогеоложко проучване на територията на Община Мадан"
"Сондажно хидрогеоложко проучване на територията на Община Мадан"