Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Общинска администрация > Документи, програми, регистри и заповеди > ОБЩИНА МАДАН ПРИЕ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА Р ...
Документи, програми, регистри и заповеди

ОБЩИНА МАДАН ПРИЕ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

На заседание на Общински съвет гр. Мадан, провело се на 25.06.2014г бе обсъден и приет Общински план за развитие на Община Мадан за периода 2014-2020 г. - един от на-важните стратегически документи за развитие на общината през новия програмен период. Изготвянето на Плана е в пълно съответствие с „Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед No.РД-02-14-2402/22.11.2011г. от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Общинският план е в пълно съответствие със стратегическите цели на ЕС в областта на регионалната политика, насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия и подобряване на жизнения стандарт и методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на разработване и изпълнение на общинския план за развитие.
Общинският план за развитие се разработва за 7-годишен период на действие, който съвпада с периода на действие на Областната стратегия за развитие на Област Смолян, като плановият период на документа обхваща 2014-2020 г.
Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020г. е разработен в съответствие с предвижданията на Областна стратегия за развитие на област Смолян (2014-2020) г., Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020), Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022), Националната програма за реформи (2011-2015), Националната програма за развитие България 2020, Националната концепция за пространствено развитие (2013-2025г.), Стратегия „Европа 2020”, регионалната и политиката за развитие на селските райони от една страна и Общинския план за регионално развитие на община Мадан за периода 2007-2013 и секторните местни стратегии от гледна точка на приемствеността им от друга.

Разработването на Общинският план за развитие 2014-2020 се осъществява в рамките на проект „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Мадан в партньорство и координация с всички заинтересовани страни”, по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), финансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и Държавния бюджет на Република България, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-13-187/29.10.2013 г.

Виж прикаченият файл...

Годишен доклад_2014_ОПР

Индикативна годишна програма_2015

Файлове за сваляне: