Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Новини > Прессъобщения >  ОБЯВА
Прессъобщения
09 октомври 2017
ОБЯВА

ОБЩИНА МАДАН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА „ДОМАШЕН САНИТАР“

 

1. Допустими кандидати: хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване.

 

2. Период на прием: всеки делничен ден до 31.12.2017 г., вкл.  от 07:00 – 08:00, от 12:00 - 13:00 и от 17:00 - 19:00 ч.

 

3. Място на прием: гр.Мадан, ул. "Обединение" № 14, етаж III, офис 314 /административна сграда на община Мадан/

 

4. Необходими документи:

-          заявление (по образец);

-          документ за самоличност /за справка/;

-          документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител /за справка/;

-          копие от личен амбулаторен картон /ако е приложимо/;

-          копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК /ако е приложимо/.

-          копия от други медицински документи /ако е приложимо/;

-          копие от документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата  /ако е приложимо/;

-          пълномощно /свободен текст/ за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично /ако е приложимо/. 

 

5. Лице предоставящо услугата: Лейле Раифова Бунева – „Домашен санитар“, по Договор № 20/27.04.2016 г., с постоянен адрес: с адрес: гр. Мадан, ул. „Рудничар“ № 15, община Мадан.

 

На кандидатите ще бъде извършена Оценка на потребностите от почасови услуги.

 

Изготвените оценки ще се разгледат от комисия, която ще изготви класиране на база утвърдени критерии.

 

Обявяване на резултатите: чрез публикация на официалния сайт на община Мадан: www.madan.bg и чрез уведомителни писма с обратни разписки.

 

 гр. Мадан, 09.10.2017 г.

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0160-C001 за реализация на проект "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан" се финансира от Европейски социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г.

Процедура за директно предоставяне № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“.

www.eufunds.bg