Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Новини > Прессъобщения > ПОКАНА
Прессъобщения
07 август 2017
ПОКАНА

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ

 ПОКАНА

 

за

 

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ <<МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ>>

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза <<МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ>> на основание чл. 34, ал. 5 от Устава на Сдружението,

СВИКВА:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, което ще се проведе на 15.08.2017 г. (вторник), от 16:00 часа, в сградата на Общинска администрация – град Мадан, етаж IV, зала 401, при следния дневен ред:

  1. 1.    Промяна на членове от състава на Управителния съвет и Общото събрание на МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ;
  2. 2.    Промяна на <<Стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Кичика” – Мадан – Рудозем>>. 

 

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание ще бъдат предоставени на всеки член.

 

С уважение:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

ОБЩИНА МАДАН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

ФАХРИ АДЕМОВ МОЛАЙСЕНОВ - КМЕТ: /положен подпис и печат/

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с предстоящо кандидатстване с одобрената от Колективния върховен орган  - Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Кичика” – Мадан - Рудозем по процедурата за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г. възникна необходимост от извършване на актуализация/изменения по Стратегията.

Информираме Ви, че измененията/актуализацията на <<Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група „Кичика” – Мадан – Рудозем>>, обхващащи актуализиране на статистически данни и леки редакции/добавяне на текстове, не засягат по никакъв начин заложените/предвидените:

-  Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията, включително Визия за територия на МИГ „КИЧИКА“;

-  Специфични цели;

-  Мерки и дейности.

 

Обръщаме се с молба към всички заинтересовани страни на територията на МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ с апел при възникване на мнения, коментари, предложения по СВОМР от Ваша страна да се свържете с нас!!!

Стратегия за ВОМР