Финансиране от ЕС
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за об
03.12.2017


ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА И ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-2.002-0015-C01
за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община  и общини  партньори – Златоград и Неделино.

 

Търсене