Търгове и конкурси
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
03.12.2017

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

       В изпълнение на Решение №436 от 25.10.2017 г. на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД- 429/10.11.2017 г.  на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - Мадан.

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 30.11.2017 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – публична общинска собственост, както следва:

 

 

1. МестонахождениеПомещение с площ 35 кв.м., находящо се на първия етаж от масивна сграда /училище- СУ „Отец Паисий” гр. Мадан / с идент.№ 46045.501.1022.1, на три етажа, със ЗП –913 кв.м., попадащ в УПИ Х – училище, кв.8 по плана на гр.Мадан, който е със статут на публична общинска собственост, съгласно АПОС № 73/07.11.2012 г., вписан с вх. рег. № 652/08.11.2012 г., акт № 16, том ІІІ  в Службата по вписванията към МРС.;

2. Предназначение – за продажба на закуски, пакетирани захарни изделия, безалкохолни напитки и книжарски стоки;

3. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение №436 от 25.10.2017 г. по Протокол №35  на Общински съвет - Мадан е 133,00  (сто тридесет и три) лева с ДДС;

4. Размер на депозита – 133,00  (сто тридесет и три) лева;

5. Стъпка за наддаване  - 13,30 лева;

6. Срок за отдаване – 3 /три/ години;

7. Начало на търга – 11.00 ч.

 

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

1.)    Заявление за участие;

2.)    Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интернешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга; 

3.)    Квитанция за закупени тръжни документи;

4.)    Ако кандидатът е ФЛ - лична карта, за справка, ако е ЮЛ – ЕИК за извършване на служебна справка в Търговския регистър по партидата на търговеца или Удостоверение за актуално състояние;

5.)    Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;

6.)    Декларация за оглед на имота, обект на търга;

7.)    Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговеца не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация;

 

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА –Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 30,00 /тридесет/ лева от 15.11.2017 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

 

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч. до деня предхождащ търга.

 

V. Дата на повторния търг – 07.12.2017 г., при същите условия.

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,

тел: 0308/9-82-20/114

 

 

Търсене