Търгове и конкурси
Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
01.12.2017

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

Във връзка  с  Решения № № 334/19.04.2017 г. и № 435/25.10.2017 г. на ОбС - гр.Мадан и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - гр. Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1 от Наредба № 3 на ОбС Мадан,

     О Б Я В Я В А

 

       І. процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на  24.11.2017 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  продажба на следният недвижим имот:

  ·      Урегулиран  поземлен  имот  II - 600  с площ – 469  кв.м. – незастроен  в кв. 59 по ПУП на с. Средногорци, общ. Мадан – частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 363/21.02.2017 г., вписан с вх. рег. № 88/ 22.02.2017 г., акт 46, том І в Службата по вписванията към МРС

    

   • Начална тръжна цена –11 256 /единадесет хиляди двеста петдесет и шест/ лв. с ДДС;
   • Начало на търга – 1030 часа

    

   ІІ. До публичният търг се допускат кандидатите, които представят:

   1. Заявление за участие – образец на заявлението може да бъде подадено в ст. № 201  в ОбА Мадан от 20.11.2017 г. до 14.30 часа на деня, предхождащ търга;
   2. Платежен документ за внесен депозит, който е в размер на 3370 /три хиляди триста и седемдесет/ лв.;
   3. Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал или заверено копие;
   4. Ако кандидатът е ФЛ – копие от документ за самоличност за справка, ако е ЮЛ – ЕИК за извършване на служебна справка в Търговския регистър по партидата на търговеца или Удостоверение за актуално състояние;
   5. Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
   6. Декларация за оглед на имота, обект на търга;
   7. Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговеца не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация.

    

       ІІІ. тръжна документация  може да бъде закупена от ОбА-град Мадан, ст. № 308, ІІІ-ти етаж на цена 30.00 /тридесет/ лева, от 20.11.2017 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

    

       ІV. Оглед на обектът, предмет на публичният търг, може да се извършва до 14.30 ч.  на  деня предхождащ търга.

    

       V. Дата на повторниЯТ публичЕН търг - 01.12.2017 г., при същите условия.

    

    

   Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан,ІІІ-ти ет.,ст.№ 308,

   тел: 0308/9-82-20/308

    

    

   Търсене