Търгове и конкурси
Процедури за провеждане на ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
30.11.2017

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

Във връзка  с  Решения № № 432/25.10.2017 г., № 433/25.10.2017 г. и № 434/25.10.2017 г. на ОбС - гр.Мадан и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - гр. Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1  от Наредба № 3 на ОбС Мадан,

     О Б Я В Я В А

 

І. процедури за провеждане на ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, които ще се проведат на  24.11.2017  год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за учредяване  право на строеж за гаражи, както следва:
І.1. В  имот с идент. № 46045.501.1075 целият с площ 639 кв.м., попадащ в УПИ ХХIХ-за гаражи, кв. 22 по ПУП на гр. Мадан-частна общинска собственост- АЧОС № 373/05.10.2017 г., вписан с вх. рег. № 606/06.10.2017 г., акт № 189, том ІІ в Службата по вписванията към МРС:

1. ОПС за гараж № 1 с площ – 32 кв.м.;

·         Начало на търга - 11.00;
  ·         начална тръжна цена 328,80/триста двадесет и осем лева и осемдесет ст./ с ДДС;

   2. ОПС за гараж № 2 с площ – 32 кв.м.;

   ·         Начало на търга - 11.30;
    ·         начална тръжна цена 328,80/триста двадесет и осем лева и осемдесет ст./ с ДДС;
      
      І.2. В имот с идент. № 46045.501.1090 целият с площ 387 кв.м., попадащ в УПИ ХVI-за гаражи, кв. 8 по ПУП на гр. Мадан – частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 374/05.10.2017 г., вписан с вх. рег. № 607/06.10.2017 г., акт № 190, том ІІ в Службата по вписванията към МРС:

      

     1. ОПС за гараж № 1 с площ – 25 кв.м.;

     ·      Начало на търга - 13.00;
      ·      начална тръжна цена 339,60/триста тридесет и девет лева и шестдесет ст./ с ДДС

       2. ОПС за гараж № 2 с площ – 25 кв.м.;

       ·      Начало на търга - 13.20;
        ·      начална тръжна цена 339,60/триста тридесет и девет лева и шестдесет ст./ с ДДС

          3. ОПС за гараж № 3 с площ – 25 кв.м.;

         ·      Начало на търга - 13.40;
          ·      начална тръжна цена 339,60/триста тридесет и девет лева и шестдесет ст./ с ДДС

            4. ОПС за гараж № 4 с площ – 25 кв.м.;

           ·      Начало на търга - 14.00;
            ·      начална тръжна цена 339,60/триста тридесет и девет лева и шестдесет ст./ с ДДС

              

             І.3. В имот с идент. № 46045.501.1091 целият с площ 394 кв.м., попадащ в УПИ ХVII-за гаражи, кв. 8 по ПУП на гр. Мадан – частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 375/05.10.2017 г., вписан с вх. рег. № 608/06.10.2017 г., акт № 190, том ІІ в Службата по вписванията към МРС:

              

             1. ОПС за гараж № 1 с площ – 25 кв.м.;

             ·      Начало на търга - 14.20;
              ·      начална тръжна цена 357,60/триста петдесет и седем лева и шестдесет ст./ с ДДС

                

               2. ОПС за гараж № 2 с площ – 25 кв.м.;

               ·      Начало на търга - 14.40;
                ·      начална тръжна цена 357,60/триста петдесет и седем лева и шестдесет ст./ с ДДС

                  

                 3. ОПС за гараж № 3 с площ – 25 кв.м.;

                 ·      Начало на търга - 15.00;
                  ·      начална тръжна цена - 357,60/триста петдесет и седем лева и шестдесет ст./ с ДДС

                    

                    4. ОПС за гараж № 4 с площ – 25 кв.м.;

                   ·      Начало на търга - 15.20;
                    ·      начална тръжна цена 357,60/триста петдесет и седем лева и шестдесет ст./ с ДДС

                     5. ОПС за гараж № 5 с площ – 25 кв.м.;

                     ·      Начало на търга - 15.40;
                      ·     начална тръжна цена 357,60/триста петдесет и седем лева и шестдесет ст./ с ДДС

                        

                       6. ОПС за гараж № 6 с площ – 25 кв.м.;

                       ·      Начало на търга - 16.00;
                        ·      начална тръжна цена 357,60/триста петдесет и седем лева и шестдесет ст./ с ДДС

                          

                              ІІ.   До публичнитe търгове се допускат кандидатите, които представят:

                         1. Заявление за участие – образец на заявлението може да бъде подадено в ст. № 201  в ОбА Мадан от 20.11.2017 г. до 14.30 часа на деня, предхождащ търга;
                         2. Платежен документ за внесен депозит, който е в размер на 10 % от първоначално обявената цена;
                         3. Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал или заверено копие;
                         4. Ако кандидатът е ФЛ – копие от документ за самоличност за справка, ако е ЮЛ – ЕИК за извършване на служебна справка в Търговския регистър по партидата на търговеца или Удостоверение за актуално състояние;
                         5. Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
                         6. Декларация за оглед на имота, обект на търга;
                         7. Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговеца не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация.

                          

                            ІІІ. Оглед на обектИТЕ, предмет на публичните търгове, може да се извършва до 14.30 ч.  на  деня предхождащ търговете, като допълнителна информация за извършване на огледа може да бъде  получена в ст. № 308, при ОбА Мадан.

                          

                          

                         ІV.Дата на повторни публичНи търгове – 01.12.2017 г., при същите условия.

                         Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан,ІІІ-ти ет.,ст.№ 308,

                         тел: 0308/9-82-20/308

                          

                         Търсене