ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
14.12.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Мадан уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 20.01.2018г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан /наричана по-долу за краткост Наредбата/.

На основание чл. 26, ал.3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Мадан.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

Ще бъде обявена и дата за публично обсъждане на проекта за изм. и доп. на Наредбата!!!

 

Мотиви:

 

  • След изпълнение на проект „Изграждане на спортен комплекс – Многофункционална сграда в гр.Мадан, изграждане на спортни площадки и фитнес на открито в населените места на община Мадан” е изграден обект Спортен комплекс – Мадан.

С Решение №25 от 16.12.2015 г., Протокол №3, Общински съвет – Мадан определя организацията и формата на управление на Спортен комплекс – Мадан, да се осъществява чрез Общинско предприятие, създадено по смисъла на чл.52, ал.2 от Закона за общинската собственост. С цел гарантиране на устойчивост на финансирания проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Общинското предприятие следва да запази дейността за срок, не по-кратък от 21.11.2017 г.

Необходимо е залата, да бъде достъпна за всички желаещи да упражняват спортовете, за които е предвидена - жители на общината, спортни организации и гости на града, както и да се осигури ефективната й експлоатация и поддръжка.

Цените и типът на услугите предполагат достъпност за ползвателите, като формирането им е съобразено с възможностите на всички спортни организации и представители от различни социални групи. Цените на услугите са разработени при съобразяване с изразходваните средства за обезпечаване на мероприятия, както и покриване на разходите. След направено проучване за цените за ползване в подобни спортни бази на територията на страната, бе установено, че предлаганите в проекта са едни от най - ниските, което е предпоставка за по-добра конкурентоспособност.

  • С настоящия проект за изм. и допълнение на наредбата се отстраняват технически грешки и несъответствие на разпоредби с нормативни актове от по – висока степен, констатирани от Областен управител на област Смолян с писмо вх. № 326-26.10.2017г. на ОбС – Мадан.

 

Цели, които се поставят:

 

Целите  на този проект са:

  • повишаване на собствените  приходи;
  • финансова стабилност;
  • целесъобразност;
  • справедливост;

 

Финансови  и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан, не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.

 

Очакваните резултати след изменение на наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Мадан:

  • Актуална нормативна база свързана с местните такси;
  • Покриване на необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица, с оглед на тяхната квалификация и разходено работно време.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Мадан е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство.В това число-в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Заинтересованите лица, могат да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или 

e-mail: madanoba@gmail.com.

 

Приложение:

Търсене