Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки“ по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.”
20.12.2017
Търсене