Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Избор на външни експерти в екипа за управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Избор на външен експерт „Специалист техническо изпълнение - строителен инженер“; Обособена позиция № 2 – Избор на външен експерт „Инженер транспортна техника и технологии“; Обособена позиция № 3 – Избор на външен експерт „Инженер еколог“.
21.12.2017
Търсене