Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Избор на външни експерти в екипа за управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Избор на външен експерт „Специалист техническо изпълнение - строителен инженер“; Обособена позиция № 2 – Избор на външен експерт „Инженер транспортна техника и технологии“; Обособена позиция № 3 – Избор на външен експерт „Инженер еколог“.
21.12.2017

Решение № 14, с ID821190 , публикувано на 21.12.2017г.
Обявление с ID821196 , публикувано на 21.12.2017г.
Документация, публикувана на 21.12.2017г.
Техническа спецификация, публикувана на 21.12.2017г.
Ценово предложение, публикувано на 21.12.2017г.
Проект на договор, публикуван на 21.12.2017г.
Приложения, публикувани на 21.12.2017г.
Приемо-предавателен протокол, публикуван на 21.12.2017г.
Доклад, публикуван на 21.12.2017г
Информация, публикувана на 21.12.2017г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 17.01.2018г.
Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 24.01.2018г.
Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 24.01.2018г.
Доклад на комисията, публикуван на 24.01.2018г.
Решение, публикувано на 24.01.2018г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 19.02.2018г.
Договор №18-У-027 с приложения, публикувани на 19.02.2018г.
Договор №18-У-028 с приложения, публикувани на 19.02.2018г.
Договор №18-У-029 с приложения, публикувани на 19.02.2018г.
Търсене