ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
Обявление на Решение №453 от 2017г. на ОбС-Мадан за УПИ XVI l в кв.30 на гр.Мадан
08.01.2018

Община Мадан, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на интересуващите се, че с Решение №453 от 20.12.2017г. Общински съвет-Мадан дава съгласие за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XVI-обществено обслужване в кв.30 по ПУП на гр.Мадан.

На основание чл.36, ал.4 от ЗУТ и представен РУП Общински съвет-Мадан допуска отклонение от нормите за застрояване през улица с повече от 50 на сто за УПИ XVI-обществено обслужване в кв.30 по ПУП на гр.Мадан.

Решението не подлежи на оспорване /съгл. чл.124б, ал.4 от ЗУТ/.

        Предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП се намират в стая №115, ет.1 на Общинска администрация-гр.Мадан и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден.

Търсене