ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
3АДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАДАН
15.01.2018

Община  Мадан  в  качеството си  на  Възложител на Общ Устройствен  План  на Община Мадан   на основание чл.19 и чл.19а, ал.3 от Наредбата за условията и реда  за извършване на екологична оценка на планове и програми  провежда  консултации  със  заинтересованата общественост.

Забележки и становища може да подадете в стая 201 – Деловодство на ОбА гр.Мадан.

Виж цялото съдържание на ЗАДАНИЕТО

Търсене