ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
28.02.2018

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Мадан уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 28.02.2018г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан /наричана по-долу за краткост Наредбата/.
На основание чл. 26, ал.3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Мадан.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

Мотиви:

 

С Решение №466 от 24.01.2018г., Протокол №38, ОбС- Мадан прие изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан, във връзка с правилното   функциониране на „Спортен комплекс“ – гр.Мадан.

В т.67, в таблицата към чл.49 от Наредбата е необходимо да се конкретизира часовия диапазон за безплатно посещение от ученици, с оглед опазването на реда в комплекса.

С Решение №466 от 24.01.2018г., Протокол №38 поради техническа грешка, в т.34, в таблицата към чл.49 от Наредбата е уредена регистрацията на кучета, като услуга.

С Решение №409/30.08.2017г. ОбС – Мадан, в Раздел VI е определил годишната такса за притежаване на куче. С цел повишаване броя на регистрираните кучета, целесъобразно заплащането за за регистрацията да отпадне и да остане само годишната такса в чл.38 от Наредбата.

 

 

Цели, които се поставят:

            Целите  на този проект са:

  • Отстраняване на неясноти , във връзка с прилагането на Наредбата, противоречие със закона или разпоредби в самата Наредба.

 

 

Финансови  и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан, не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.
Размерът услугите съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.

 

Очакваните резултати след изменение на наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Мадан:

  • Актуална нормативна база свързана с местните такси;

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Мадан е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство.В това число-в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
Заинтересованите лица, могат да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или 

e-mail: madanoba@gmail.com.

 

Предвид естеството на предвидените промени, срокът за подаване на предложения и становища по така изготвения проект е от 28.02.18г. до 21.03.2018г. Проектът ще се разглежда на заседание на ОбС – Мадан на 21.03.18г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 НА ОБС – МАДАН

Търсене