Търгове и конкурси
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
12.03.2018

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

       В изпълнение на Решение №500 от 21.02.2018 г. на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД-80/09.03.2018 г.  на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 29.03.2018 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

 

 1. Местонахождение – част от имот – публична общинска собственост, съгласно АПОС 56/19.03.2009 г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд - Мадан с Вх. рег. № 214/19.03.2009 г., акт №156, том І, п. 554-558, находящ се на първи етаж от Масивна сграда на два етажа, със ЗП-113 кв. м., разположена в УПИ XIII – здравна служба, кв.31 по плана на с.Върбина, целият с площ 1400 кв.м, а именно:
 • Помещение, представляващо: КАБИНЕТ с площ 12,5 кв.м. и ОБЩИ ЧАСТИ  /коридор, чакалня стълбище и тоалетна за персонал и пациенти с площ 11,00 кв.м.,  находящ се на първи етаж в сградата, с обща площ 23,5 кв.м.;
 1. Предназначение – стоматологичен кабинет;
 2. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение №500 от 21.02.2018 г. по Протокол №39 на Общински съвет - Мадан е 24,46 /двадесет и четири левa и четиридесет четири стотинки/  лева с ДДС;
 3. Размер на депозита – 24,46 /двадесет и четири левa и четиридесет четири стотинки/  лева;
 4. Стъпка за наддаване - 2,40 лева;
 5. Срок за отдаване – 5 /пет/ години;
 6. Начало на търга – 11.00 ч.

 

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

 1. Заявление за участие;
 2. Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интернешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
 3. Квитанция за закупени тръжни документи;
 4. Ако кандидатът е ФЛ - лична карта, за справка, ако е ЮЛ – ЕИК за извършване на служебна справка в Търговския регистър по партидата на търговеца или Удостоверение за актуално състояние;
 5. Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
 6. Декларация за оглед на имота, обект на търга;
 7. Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговеца не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация.

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА –Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 30,00 /тридесет/ лева от 15.03.2018 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

 

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч. до деня предхождащ търга.

 

 1. Дата на повторния търг – 05.04.2017 г., при същите условия.

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114
Търсене