Търгове и конкурси
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
12.03.2018

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

       В изпълнение на Решение №499 от 21.02.2018 г. на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД-79/09.03.2018 г.  на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 29.03.2018 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

 

  1. Местонахождение – помещение находящо се на ІV-ти етаж от масивна сграда на четири етажа, с идент.№46045.501.296.1, със застроена площ 297 кв.м., с административен адрес: гр.Мадан, ул. „Обединение ”№16, разположена в имот с идент. №46045.501.296, за който е отреден УПИ ХІ - Обществено обслужване, в кв.42 по ПУП на гр.Мадан, с площ – 363 кв.м, който е със статут на частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №88/11.07.2007 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх.рег.№557/13.07.2007г., акт №136, том ІІ, а именно:

Помещение  №5 с обща площ – 13,10 кв.м. и припадащи се ОБЩИ ЧАСТИ /коридори, стълбища и тоалетни – 40% на кв.м. от наетата площ/ с площ 5,24 кв.м. находящи се на IV-ти етаж от масивна сграда на четири етажа,  общо в размер на  18,34 кв.м.

  1. Предназначение – за административен офис;
  2. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение №499 от 21.02.2018 г. по Протокол №39 на Общински съвет - Мадан е 56,12 (петдесет и шест лева и дванадесет стотинки) лева с ДДС;
  3. Размер на депозита – 56,12 (петдесет и шест лева и дванадесет стотинки) лева;
  4. Стъпка за наддаване - 5,60 лева;
  5. Срок за отдаване – 4 /четири/ месеца;
  6. Начало на търга – 10:30 ч.

 

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

Заявление за участие;

Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интернешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга; 

Квитанция за закупени тръжни документи;

Ако кандидатът е ФЛ - лична карта, за справка, ако е ЮЛ – ЕИК за извършване на служебна справка в Търговския регистър по партидата на търговеца или Удостоверение за актуално състояние;

Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;

Декларация за оглед на имота, обект на търга;

Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговеца не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация.

 

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА –Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 30,00 /тридесет/ лева от 15.03.2018 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

 

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч. до деня предхождащ търга.

 

  1. Дата на повторния търг – 05.04.2018 г., при същите условия.

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114
Търсене