ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ
23.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,

ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,

всички заинтересовани лица и организации, че до 24.04.2018г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан /наричана по-долу за краткост Наредбата/.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения.

Мотиви:

С оглед обществената значимост на въпроса за статута на гробните места в общинските гробищни паркове и заявен интерес за закупуване на същите и предвид изчерпващия се капацитет, се появи необходимост от регламентиране на тези отношения.

Останалите предложения са по повод заявен интерес за издаване на становища, бележки и разрешения/разрешителни от граждани на общината, които до момента не са предлагани като услуга и администрирани от ОбА – Мадан.

 

Цели, които се поставят:

 

            Целите  на този проект са Наредбата да се приведе в съответствие с настъпилите промени и да гарантиран по-висока ефективност и удовлетвореност на предоставяните услуги;

 

Финансови  и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан, не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.

Размерът услугите съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга – преки и непреки, в съответствие с чл.115а от ЗМДТ.

 

Очакваните резултати след изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Мадан:

  • Актуална нормативна база свързана с местните такси;
  • гарантиране по-висока ефективност и удовлетвореност на предоставяните услуги.
  • минимално увеличение на прихода

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Мадан е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство.В това число-в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Заинтересованите лица, могат да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или  e-mail: madanoba@gmail.comПриложение : Проект за изменение и допълнение на Наредба №9

Търсене