Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
Покана по чл. 191, ал.1, т. 1 от ЗОП за представяне на оферта в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан ”
26.03.2018
Търсене