ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ
17.05.2018
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
ОБЯВЛЕНИЕ
За предстоящо принудително отчуждаване на части  от недвижими имоти – частна собственост, попадащи в изграждането на обект „Вътрешна улична мрежа в с. Ловци, засягащи кв. 119, 121 и 123,  общ. Мадан”
 

            На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение№ 529/25.04.2018 г.на ОбС – Мадан,

УВЕДОМЯВАМ:

            Собствениците на части от поземлени имоти, попадащи в обхвата на реализация на обект  „Вътрешна улична мрежа в с. Ловци, засягащи  кв. 119, 121 и 123,  общ. Мадан”, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно одобрен ПУП, предвиждащ изграждане обект публична общинска собственост, както следва:

№ по ред

 

Поземлен имот 

 

Собственици

 

Обща площ на имота

 

Засегната площ

 

Начин на трайно ползване

Стойност на обезщете- нието

1.        

43983.501.757

/стар № 722/

Наследници на Ахмед Бекиров Мустабашов

661 кв.м.

142 кв.м.

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

1 136

 

2.        

43983.501.756

/стар № 723/

Наследници на Хайри Ризов Мустабашов

628 кв.м.

132 кв.м.

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

1056,00

3.        

43983.501.689

 

Зекри Кемилов Ризов

327 кв.м.

109 кв.м.

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

872

4.        

43983.501.688

 

Незиш Руфатов Халилов

382 кв.м.

116

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

928

5.        

43983.501.800

/стар № 704/

Наследници на Красимир Борисов Костадинов

361 кв.м.

30кв.м.

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

240

6.        

43983.501.798

/стар № 704/

Наследници на Красимир Борисов Костадинов

512 кв.м.

151 кв.м.

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

1208

7.        

43983.501.696

 

Наследници на Карамфил Симов Делчев

1002 кв.м.

54 кв.м.

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

432

 

Цената на засегнатите имоти е без ДДС.

Търсене