Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР , ЗА СТРОЕЖИ: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН“
17.05.2018
Решение №17/17.05.2018г. с ID 847440, публикувано на 18.05.2018г.
Обявление с ID 847455, публикувано на 18.05.2018г.
Документация за участие, публикувана на 18.05.2018г.
Техническа спецификация, публикувана на 18.05.2018г.
ПУП, публикувани на 18.05.2018г.
ПИП, публикувани на 18.05.2018г.
Методика за оценка, публикувана на 18.05.2018г.
Образци за участие, публикувани на 18.05.2018г.
еЕЕДОП, публикуван на 18.05.2018г.
Образци за сключване на договор, публикувани на 18.05.2018г.
Проект на договор, публикуван на 18.05.2018г.
Протокол №1 от 29.06.2018г., публикуван на 10.08.2018г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 11.09.2018г.
Протокол №2 от 05.09.2018г., публикуван на 18.09.2018г.
Протокол №3 от 14.09.2018г., публикуван на 18.09.2018г.
Доклад на комисията, публикуван на 18.09.2018г.
Решение №27 от 18.09.2018г., публикувано на 18.09.2018г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 29.10.2018г.
Договор №18-У-075/24.10.2018г., публикуван на 29.10.2018г.
Приложения към Договор №18-У-075/24.10.2018г., публикувани на 29.10.2018г.
Търсене