ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
18.05.2018
ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 

Относно: Проект за изменение и допълнение на  Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мадан.

На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт, за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, община Мадан уведомява всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Мадан, се приемат предложения и становища относно така изготвеният проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мадан.

МОТИВИ

  • Причини, които налагат приемането:

Нуждата от актуален и систематизиран подзаконов нормативен акт регламентиращ условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставянето, приемането,  изпълнението и отчитането на бюджета на Община Мадан.

  • Цели, които се поставят:

Важна цел на изменението е осигуряването на съответствие между наредбата и новите положения в Закона за публичните финанси.

  • Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Не са необходими допълнителни финансови средства, с оглед прилагането на  предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.

  • Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива
С приемането на направените промени на действащата към момента Наредба, ще бъде преведена в съответствие с разпоредбите на нормативния акт от по–висока степен /ЗПФ/. Ще се постигне съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално икономическите цели на Община Мадан.
Очакванията от настоящите изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мадан, са осъществяване на по-високи резултати и по-висок контрол върху съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и тригодишните прогнози.
 
  • Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мадан е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство, относимо към уредбата на тези обществени отношения.

Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мадан, са в съответствие с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Заинтересованите лица, могат да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:
 

гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или

e-mail: madanoba@gmail.com.

Приложения: 

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мадан

Докладна записка 

Търсене