Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
"Рехабилитация на общински пътища на територията на община Мадан“, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на главен път за с. Равнил - Общински път № SML 3137 /ІІІ-865, Леска - п.к. Стояново/ - Равнил от км.0+600 до км. 2+600, дължина на участъка 2000 м“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на главен път за с. Студена - с. Боровина, SML 1135 / ІІІ – 865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена – Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбина – Студена (от км 5+980 до км 8+560), дължина на участъка 2580 м“.
01.06.2018
"Рехабилитация на общински пътища на територията на община Мадан“, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на главен път за с. Равнил - Общински път № SML 3137 /ІІІ-865, Леска - п.к. Стояново/ - Равнил от км.0+600 до км. 2+600, дължина на участъка 2000 м“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на главен път за с. Студена - с. Боровина, SML 1135 / ІІІ – 865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена – Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбина – Студена (от км 5+980 до км 8+560), дължина на участъка 2580 м“.
Търсене