Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
"Рехабилитация на общински пътища на територията на община Мадан“, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на главен път за с. Равнил - Общински път № SML 3137 /ІІІ-865, Леска - п.к. Стояново/ - Равнил от км.0+600 до км. 2+600, дължина на участъка 2000 м“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на главен път за с. Студена - с. Боровина, SML 1135 / ІІІ – 865, Лещак - Стояново / - Върбина - Студена – Боровина - реконструкция и рехабилитация на участък от път: Върбина – Студена (от км 5+980 до км 8+560), дължина на участъка 2580 м“.
01.06.2018
Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП, публикувано на 03.07.2018г.
Окончателно становище на АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП, публикувано на 23.07.2018г.
Решение за откриване на процедура, публикувано на 10.07.2018г.
Обявление за поръчка, публикувано 10.07.2018г.
Документация за обществена поръчка, публикувана на 10.07.2018г.
Технически спецификации, публикувани на 10.07.2018г.
Обяснителна записка по Обособена позиция №1, публикувана на 10.07.2018г.
Количествена сметка по Обособена позиция №1, публикувана на 10.07.2018г.
Схема на общински път SML 3137 III-865, публикувана на 10.07.2018г.
Обяснителна записка по Обособена позиция №2, публикувана на 10.07.2018г.
Количествена сметка по Обособена позиция №2, публикувана на 10.07.2018г.
Схема на общински път SML 1135 III-865, публикувана на 10.07.2018г.
Указания за подготовка на офертата, публикувани на 10.07.2018г.
Проект на договор, публикуван на 10.07.2018г.
Образец на ЕЕДОП, публикуван на 10.07.2018г.
Ценово предложение, публикувано на 10.07.2018г.
Предложение за изпълнение на поръчката, публикувано на 10.07.2018г.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, публикувана на 10.07.2018г.
Декларация за срока на валидност на офертата, публикувана на 10.07.2018г.
Декларация- данъци и осигуровки, опазване на околната среда, заетост и труд, публикувана на 10.07.2018г.
Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 10.07.2018г.
Решение за прекратяване на Обособена позиция №1, публикувано на 30.07.2018г.
Разяснения по условията на поръчката, публикувани на 06.08.2018г.
Обявление за възложена поръчка (прекратяване на Обособена позиция №1), публикувано на 10.08.2018г.
Протокол №2 за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, публикуван на 31.08.2018г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 31.08.2018г.
Протокол №1 от 13.08.2018г., публикуван на 03.10.2018г.
Протокол №2 от 31.08.2018г., публикуван на 03.10.2018г.
Протокол №3 от 31.08.2018г., публикуван на 03.10.2018г.
Протокол №4 от 05.09.2018г., публикуван на 03.10.2018г.
Протокол №5 от 11.09.2018г., публикуван на 03.10.2018г.
Решение №32 от 01.10.2018г., публикувано на 03.10.2018г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 07.11.2018г.
Договор №18-СВ-022/29.10.2018г., публикуван на 07.11.2018г.
Приложения към Договор №18-СВ-022/29.10.2018г., публикувани на 07.11.2018г.
Търсене