Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СОНДАЖ ПЕС-1ХГ (ЯНОВСКА), МАДАН В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 46045.502.636 И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА УСТИЕТО НА СОНДАЖА ЗА ПОМПАЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“
29.06.2018
Информация в профила на купувача, публикувана на 29.06.2018г.
Образец на обява, публикувана на 29.06.2018г.
Технически спецификации, публикувани на 29.06.2018г
Инвестиционен проект, публикуван на 29.06.2018г.
Количествена сметка,публикувана на 29.06.2018г.
Указания и изисквания, публикувани на 29.06.2018г.
Проект на договор, публикуван на 29.06.2018г.
Методика, публикувана на 29.06.2018г.
Образец за документ за обществената поръчка
Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, публикуван на 29.06.2018г.
Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, публикувана на 29.06.2018г.
Предложение за изпълнение на поръчката, публикувано на 29.06.2018г.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, публикувана на 29.06.2018г.
Декларация за срока на валидност на офертата, публикувана на 29.06.2018г.
Декларация за спазване на задължения - данъци, осигуровки, оп. на ок. среда, заетост и труд, публикувана на 29.06.2018г.
Ценово предложение, публикувано на 29.06.2018г.
Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, публикувана на 29.06.2018г.
Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, публикувана на 29.06.2018г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 16.07.2018г.
Съобщение по чл. 193 от ЗОП за прекратяване възлагането на обществената поръчка, публикувано на 02.08.2018г.
Търсене