Търгове и конкурси
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
12.07.2018

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

       В изпълнение на Решение 566/28.06.2018 г.  на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-271  от 11.07.2018 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.

 

О Б Я В Я В А

 

І. Откривам процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 27.07.2018 г., в сградата на ОбА - град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 - за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – публична общинска собственост, както следва:
 
 1. Част от имот, представляващ 16,00 кв.м., находящ се в централна част на УПИ I – озеленяване, в кв. 111 по плана на гр. Мадан, ул. „Явор” /срещу Кристална зала/, с идент. № 46045.501.804, целият с площ 692 /шестстотин деветдесет и два/ кв.м., който е със статут на публична общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост № 64 от 01.06.2012 г. вписан при Районен съд Мадан с Вх. рег. №3 36 от 01.06.2012 г., акт № 8, том II.
 2. Квадратура – 16,00 кв.м.;
 3. Предназначение на частта от имота - за поставяне на преместваем обект за организиране на хазартни игри от предприятия лицензирани от Държавната комисия по хазарта;
 4. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение № 566/28.06.2018 г. по протокол №46 е 180,80 /сто и осемдесет лева и осемдесет стотинки/ лева с ДДС;
 5. Размер на депозита –180,80 /сто и осемдесет лева и осемдесет стотинки/ лева;
 6. Стъпка за наддаване - 18,00 /осемнадесет/ лева;
 7. Срок за отдаване – 5 /пет/ години;
 8. Начало на търга – 11.30 ч.
 
ІІ. Условия за участие в обявения търг:
Кандидатите следва да представят:
 • Заявление за участие - със срок за подаване от 16.07.2018 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга;
 • Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интернешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч. на деня предхождащ търга;
 • Квитанция за закупени тръжни документи;
 • Ако кандидатът е ФЛ – копие от лична карта, за справка, ако е ЮЛ – ЕИК за извършване на служебна справка в Търговския регистър по партидата на търговеца или Удостоверение за актуално състояние;
 • Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
 • Декларация за оглед на имота, обект на търга;
 • Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговеца не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
        
ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – гр. Мадан, І-ри етаж, стая № 114 на цена 30,00 /тридесет/ лева от 16.07.2018 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.
 
ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч. до деня предхождащ търга, като информация може да бъде получена в стая 114 в ОбА – гр. Мадан.
 
 1. Дата на повторния търг – 03.08.2018 г. от 11.30 ч. при същите условия.
 
           
 
Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114
 

 

Търсене