Търгове и конкурси
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
12.07.2018

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

       В изпълнение на Решение №533/25.04.2018 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с РД-270  от 11.07.2018 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.

О Б Я В Я В А

 

І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 27.07.2018 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, ІІІ-ти етаж, зала № 310 – за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот – публична общинска собственост, както следва:
 • Част от имот - публична общинска собственост, представляващ 1 /един/ кв.м. идеална част от терен с идент. №46045.501.158.1, целият с площ 726 кв.м., находящ се в гр.Мадан, ул. „Обединение ”№14, I-ви етаж до централния вход на сградата на Общинска администрация, I-ва зона, за който има съставен акт №65/01.06.2012 г., за публична общинска собственост, вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх.рег.№335/01.06.2012г., акт №7, том ІІ.
 • Квадратура – 1 кв.м., идеална част от имота;
 • Предназначение – за монтиране на автомат за топли напитки;
 • Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение № 533/25.04.2018 г. по Протокол № 42 е 30,00 /тридесет/ лева с ДДС;
 • Размер на депозита – 30,00 лева;
 • Стъпка за наддаване - 3,00 /три/ лева;
 • Срок за отдаване – 5 /пет/ години;
 • Начало на търга – 10.30 ч.
 
 ІІ. Условия за участие в обявения търг:
Кандидатите следва да представят:
 • Заявление за участие - със срок за подаване от 16.07.2018 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга;
 • Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интернешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
 • Квитанция за закупени тръжни документи;
 • Ако кандидатът е ФЛ – копие от лична карта, за справка, ако е ЮЛ – ЕИК за извършване на служебна справка в Търговския регистър по партидата на търговеца или Удостоверение за актуално състояние;
 • Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
 • Декларация за оглед на имота, обект на търга;
 • Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговеца не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
 
ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – гр. Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 30,00 /тридесет/ лева от 16.07.2018 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.
 
ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч. до деня предхождащ търга, като информация може да бъде получена в стая 114 в ОбА – гр. Мадан.
 
 1. Дата на повторния търг – 03.08.2018 г. от 10.30 ч. при същите условия.

           

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114
 
Търсене