Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА В ОБЩИНА МАДАН“
24.07.2018
Решение за откриване на процедура, публикувано на 24.07.2018г.
Обявление за поръчка с ID 858879, публикувано на 24.07.2018г.
Документация за участие, публикувана на 24.07.2018г.
Техническо задание, публикувано на 24.07.2018г.
Образци, публикувани на 24.07.2018г.
Проект на договор, публикуван на 24.07.2018г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 27.07.2018г.
Документация за участие /корекция/, публикувана на 27.07.2018г.
Техническо задание /корекция/, публикувано на 27.07.2018г.
Проект на договор /корекция/, публикуван на 27.07.2018г.
Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувани на 08.08.2018г.
Протокол №2 за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, публикуван на 23.08.2018г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 28.08.2018г.
Протокол №1 от 20.08.2018г., публикуван на 31.08.2018г.
Протокол №3 от 28.08.2018г., публикуван на 31.08.2018г.
Протокол №4 от 31.08.2018г., публикуван на 31.08.2018г.
Решение №26/31.08.2018г. за класиране на участниците и определяне на изпълнители, публикувано на 31.08.2018г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 03.10.2018г.
Договор №18-У-064/14.09.2018г. с приложения, публикуван на 03.10.2018г.
Договор №18-У-062/14.09.2018г. с приложения, публикуван на 03.10.2018г.
Договор №18-У-061/14.09.2018г. с приложения, публикуван на 03.10.2018г.
Договор №18-У-065/14.09.2018г. с приложения, публикуван на 03.10.2018г.
Договор №18-У-066/14.09.2018г. с приложения, публикуван на 03.10.2018г.
Договор №18-У-063/14.09.2018г. с приложения, публикуван на 03.10.2018г.
Договор №18-У-059/14.09.2018г. с приложения, публикуван на 03.10.2018г.
Договор №18-У-058/14.09.2018г. с приложения, публикуван на 03.10.2018г.
Договор №18-У-060/14.09.2018г. с приложения, публикуван на 03.10.2018г.
Договор №18-У-067/14.09.2018г. с приложения, публикуван на 03.10.2018г.
Договор №18-У-057/14.09.2018г. с приложения, публикуван на 03.10.2018г.
Търсене