Търгове и конкурси
Процедури за провеждане на ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
20.08.2018

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

Във връзка  с  Решения № 571/25.07.2018 г. и № 572/25.07.2018 г. на ОбС - Мадан и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - гр. Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1 от Наредба № 3 на ОбС Мадан,

    

О Б Я В Я В А

 

       І. процедури за провеждане на ПУБЛИЧНи ТЪРГОВЕ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, които ще се проведе на  10.09.2018 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  продажба на следните недвижими имоти:

       І.1. УПИ VI  за обществено обслужване – незастроен,  с площ – 174 кв.м., кв. 6 по ПУП на с. Средногорци, общ. Мадан - частна общинска собственост собственост, съгласно АЧОС № 401/03.07.2018 г., вписан  с вх. рег. № 420/04.07.2018 г., акт 67, том ІІ в Службата по вписванията към МРС.

 • Начална тръжна цена –2 400 /две хиляди и четиристотин/ лв. с ДДС;
 • Начало на търга – 1000 часа

 

І.2. УПИ VIІ  за обществено обслужване – незастроен,  с площ – 164 кв.м., кв. 25 по ПУП на с. Средногорци, общ. Мадан - частна общинска собственост собственост, съгласно АЧОС № 397/25.06.2018 г., вписан  с вх. рег. № 396/25.06.2018 г., акт 50, том ІІ в Службата по вписванията към МРС.

 • Начална тръжна цена – 2268 /две хиляди двеста шестдесет и осем/ лв. с ДДС;
 • Начало на търга – 1030 часа

 

ІІ. До публичниите търгове се допускат кандидатите, които представят:

 1. Заявление за участие – образец на заявлението може да бъде подадено в ст. № 201  в ОбА Мадан от 27.09.2018 г. до 14.30 часа на деня, предхождащ търга;
 2. Платежен документ за внесен депозит, който е в размер на 10% от първоначално обявената цена на горепосочените имоти;
 3. Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал или заверено копие;
 4. Ако кандидатът е ФЛ – копие от документ за самоличност за справка, ако е ЮЛ – ЕИК за извършване на служебна справка в Търговския регистър по партидата на търговеца или Удостоверение за актуално състояние;
 5. Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
 6. Декларация за оглед на имотите, обект на търговете;
 7. Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговеца не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация.

 

    ІІІ. тръжна документация  може да бъде закупена от ОбА-град Мадан, ст. № 308, ІІІ-ти етаж на цена 30.00 /тридесет/ лева, от 27.07.2018 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търговете.

 

    ІV. Оглед на обектите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до 14.30ч.  на  деня предхождащ търга.

 

 1. Дата на повторни публичНи търгове – 17.09.2018 г., при същите условия.

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан,ІІІ-ти ет.,ст.№ 308, тел: 0308/9-82-20/308

Търсене