Мадан в медиите
ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ - ГР. МАДАН, ЗА ДЛЪЖНОСТИ   ДИРЕКТОР, ПСИХОЛОГ,СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ И ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА НА ПЪТИЩА, КОИТО ДА СЕ ЯВЯТ НА ВТОРИ ЕТАП /СЪБЕСЕДВАНЕ/ В ПЕРИОДА:  10.09.2018 г. – 12.09.2018 г.
07.09.2018 
  • Проект: BG05M9OP001-2.010-0702 "Развитие на социално предприемачество в община Мадан”
  • Административен договор за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.010-0702-C01

 

Име, презиме, фамилия, адрес

Дата

Час


Кандидати за длъжност: Директор на „Общинско Социално Предприятие”

 

1

Нюрие Шабанова Забитева -  с.Ловци, общ.Мадан

10.09.2018 год.

10.00 ч.

2

Севил Сейфи  Юсеин – гр.Мадан, ул.”Миньор” бл.14, ап.8

10.09.2018 год.

10.00 ч.

3

Даниела Албенова Панжилова – с.Равнища, общ.Мадан

10.09.2018 год.

10.00 ч.


Кандидати за длъжност:Психолог

  1

Сийка  Величкова  Добрева

10.09.2018 год.

11.00 ч.


Кандидати за длъжност:Счетоводител, той и експерт „Човешки ресурси”

1.               

Нюрие Шабанова Забитева -  с.Ловци, общ.Мадан

10.09.2018 год.

11.30 ч.


Кандидати за длъжност: Работник озеленяване

1.                    

Хубен  Атанасов  Моллов – с.Боровина , общ.Мадан

10.09.2018 год.

13.00 ч.

2.                    

Кюрсие Ахмедова Глухова – с.Леска, общ.Мадан

10.09.2018 год.

13.00 ч.

3.                    

Емине Фаикова Моллова – с.Средногорци, общ.Мадан

10.09.2018 год.

13.00 ч.

4.                    

Фатме Исмедова Хасанчева – с.Букова поляна, общ.Мадан

10.09.2018 год.

13.00 ч.

5.                    

Ресиме Исенова Джукова – с.Галище, общ.Мадан

10.09.2018 год.

13.00 ч.

6.                    

Шабан Рамизов Касабов – с.Купен, общ.Мадан

10.09.2018 год.

13.00 ч.

7.                    

Феймя Ахмедова Рускова – с.Тънкото, общ.Мадан

10.09.2018 год.

13.00 ч.

8.                    

Фиданка Асенова Узунова -  с.Буково ,общ.Мадан

10.09.2018 год.

13.00 ч.

9.                    

Хамдие Адемова Хасанова – с.Вехтино, общ.Мадан

10.09.2018 год.

15.00 ч.

10.                 

Фейме Адемова Козарева – с.Цирка, общ.Мадан

10.09.2018 год.

15.00 ч.

11.                 

Шефкия Хамидова Терзиева - с.Буково ,общ.Мадан

10.09.2018 год.

15.00 ч.

12.                 

Росен Пламенов  Дрянков – гр.Мадан, ул.”Орфей” 72

10.09.2018 год.

15.00 ч.

13.                 

Фатме Рамаданова Сюлейманова – с.Мъглища, общ.Мадан

10.09.2018 год.

15.00 ч.

14.                 

Роза Асенова Арабова – гр.Мадан, ул.”Явор” бл.5, ап.12

10.09.2018 год.

15.00 ч.

15.                 

Красимира Стоянова Джарова – гр.Мадан, ул.”Хр.Ботев” бл.15, ап.12

10.09.2018 год.

15.00 ч.


Кандидати за длъжност: Работник, поддръжка на пътища

1

Кадир Хайриев Юсеинов – с.Мъглища, общ.Мадан

11.09.2018 год.

09.00 ч.

2

Али Ризов Зонгуров – с.Борика, общ.Мадан

11.09.2018 год.

09.00 ч.

 3

Зейре Селимова Паликарова – с.Лещак, общ.Мадан

11.09.2018 год.

09.00 ч.

4

Емине Реджепова Юсенова – с.Митовска, общ.Мадан

11.09.2018 год.

09.00 ч.

5

Хава Ахмедова Хайдушка – с.Чурка, общ.Мадан

11.09.2018 год.

09.00 ч.

6

Шефкия Расимова Овчарова -  с.Галище, общ.Мадан

11.09.2018 год.

09.00 ч.

7

Ресиме Исенова Джукова – с.Галище, общ.Мадан

11.09.2018 год.

09.00 ч.

8

Бехие Фейзиева Уйчева – с.Равнища, общ.Мадан

11.09.2018 год.

09.00 ч.

9

Мариана Асенова Чернева – с.Лещак, общ.Мадан

11.09.2018 год.

09.00 ч.

10

Зейре Алиева Агушева –с.Средногорци, общ.Мадан

11.09.2018 год.

10.30 ч.

11

Афизе Ахмедова Уйчева – с.Равнища, общ.Мадан

11.09.2018 год.

10.30 ч.

12

Илмия Мурадова Сюлейманова – с.Чурка, общ.Мадан

11.09.2018 год.

10.30 ч.

13

Фатме Юсеинова Купенова – с.Купен, общ.Мадан

11.09.2018 год.

10.30 ч.

14

Кибра Асанова Уйчева – с.Равнища, общ.Мадан

11.09.2018 год.

10.30 ч.

15

Мехмед Хасанов Паликаров – с.Лещак, общ.Мадан

11.09.2018 год.

10.30 ч.

16

Осман Мехмедов Зотев – с.Цирка, общ.Мадан

11.09.2018 год.

10.30 ч.

17

Радослав Ефремов Христов – с.Боровина, общ.Мадан

11.09.2018 год.

10.30 ч.

18

Елка Малинова Георгиева – с.Галище, общ.Мадан

11.09.2018 год.

10.30 ч.

19

Руска Зефирова Узунова – с.Галище, общ.Мадан

11.09.2018 год.

10.30 ч.

20

Кадир Хайриев Койнаров – с.Мъглища, общ.Мадан

11.09.2018 год.

13.00 ч.

21

Фатме Летифова Хасанова – гр.Мадан, ул.”Аврамовска” 28

11.09.2018 год.

13.00 ч.

22

Емине Бекирова Шакирова – с.Равнил, общ.Мадан

11.09.2018 год.

13.00 ч.

   23

Рахиме Мехмедова Чолакова – с.Дирало, общ.Мадан

11.09.2018 год.

13.00 ч.

24

Фахрия Шабанова Карамехмедова – с.Чурка, общ.Мадан

11.09.2018 год.

13.00 ч.

25

Иван Георгиев Караиванов – гр.Мадан, ул.”Геоложка” бл.4, ап.5

11.09.2018 год.

13.00 ч.

26

Емин Хасанов Чолаков – с.Цирка, общ.Мадан

11.09.2018 год.

13.00 ч.

27

Севда Йосифова Кисьова – с.Вехтино, общ.Мадан

11.09.2018 год.

13.00 ч.

28

Сафия Ахмедова Аптовска – с.Върбина, общ.Мадан

11.09.2018 год.

13.00 ч.

29

Нурия Шукриева Карабашева – с.Върбина, общ.Мадан

11.09.2018 год.

13.00 ч.

30

Раиф Исаков Местанчев – с.Купен, общ.Мадан

11.09.2018 год.

13.00 ч.


Кандидати за длъжностите: Работник озеленяване и Работник, поддръжка на пътища

1

Рамзие Еминова Бучева – с.Леска, общ.Мадан

12.09.2018 год.

09.00 ч.

2

Кебире Мехмедова Исакова – с.Леска, общ.Мадан

12.09.2018 год.

09.00 ч.

   3

Весиха Кезимова Айренска – с.Студена, общ.Мадан

12.09.2018 год.

09.00 ч.

4

Асие Адем Мутен – с.Върбина, общ.Мадан

12.09.2018 год.

09.00 ч.

5

Миминя Раифова Ходжова – с.Ловци, оБщ.Мадан

12.09.2018 год.

09.00 ч.

6

Емине Шукриева Радифова – с.Тънкото, общ.Мадан

12.09.2018 год.

09.00 ч.

   7

Фатме Мюмюнова Акасанова  – с..Лещак, общ.Мадан

12.09.2018 год.

09.00 ч.

8

Янка Миткова Димитрова - с.Буково, общ.Мадан

12.09.2018 год.

09.00 ч.

9

Хафизе Хасанова Овчарова – с.Равно нивище, общ. Мадан

12.09.2018 год.

09.00 ч.

10

Сафия Кемилова Бучева – гр.Мадан, ул.ул.”Рила” бл.3, ап.8

12.09.2018 год.

09.00 ч.

11

Хамдия Хасанова Чиева -  с.Леска, общ.Мадан

12.09.2018 год.

10.30 ч.

12

Захаринка Илиева Узунова – с.Буково, общ.Мадан

12.09.2018 год.

10.30. ч.

13

Фатме Рамаданова Ефремова – с.Буково, общ.Мадан

12.09.2018 год.

10.30. ч.

14

Светлана Филипова Енева – гр.Мадан, ул.”П.Хилендарски” бл.6, ап.9

12.09.2018 год.

10.30. ч.

15

Емине Летифова Бекташева – с.Равнища, общ.Мадан

12.09.2018 год.

10.30. ч.

16

Рукия Расимова Делиахмедова – с.Средногорци, общ.Мадан

12.09.2018 год.

10.30. ч.

17

Фатме Расимова Чилингирова – с.Букова поляна, общ.Мадан

12.09.2018 год.

10.30. ч.

18

Шефкия Решидова Софтова - с.Букова поляна, общ.Мадан

12.09.2018 год.

10.30. ч.

19

Самир Съботинов Карамисиров – гр.Мадан, ул.”Труд” 50

12.09.2018 год.

10.30. ч.

20

Веска Руменова Каменова- с.Средногорци, общ.Мадан

12.09.2018 год.

10.30. ч.

21

Шехри Феимов Джуков – с.Галище, общ.Мадан

12.09.2018 год.

13.00 ч.

22

Захрия Хасанова Масуркова – с.Дирало, общ.Мадан

12.09.2018 год.

13.00 ч.

23

Фатме Мехмедова Карамехмедова - с.Равнил, общ.Мадан

12.09.2018 год.

13.00 ч.

24

Тони Стоянов Русев – гр.Мадан, ул.”Геоложка” бл.7, ап.15

12.09.2018 год.

13.00 ч.

25

Анастас  Стоянов Русев -  гр.Мадан, ул.”Геоложка” бл.7, ап.12

12.09.2018 год.

13.00 ч.

  26

Хамиде Раифова Еминова– с.Галище, общ.Мадан

12.09.2018 год.

13.00 ч.

27

Нурие Руфатова Шехова – с.Леска, общ.Мадан

12.09.2018 год.

13.00 ч.

28

Фатме Фейзиева Еминова – с.Крайна, общ.Мадан

12.09.2018 год.

13.00 ч.

29

Хасан Хасанов Кордов – с.Върбина, общ.Мадан

12.09.2018 год.

13.00 ч.

30

Рахиме Салихова Юмерова– с.Върбина, общ.Мадан

12.09.2018 год.

13.00 ч.

   31

Славка Рашкова Михайлова – гр.Мадан, ул.”Обединение” бл.44, ап.1

12.09.2018 год.

13.00 ч.

   32

Хайрия Саидова Карамейзинова – с.Равнил, общ.Мадан

12.09.2018 год.

13.00 ч.

   33

Ахмед Шукриев  Мейзински – с.Студена, общ.Мадан

12.09.2018 год.

13.00 ч.

34

Исмие  Адемова Адемова – с.Шаренска, общ.Мадан

12.09.2018 год.

13.00 ч.

 

 С уважение: /положен подпис и печат/

БИСЕР МИНЧЕВ

РЪКОВОДИТЕЛ   ПРОЕКТ

 

 

 

Търсене