ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ
20.09.2018

На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,

ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,

всички заинтересовани лица и организации, че до 23.10.2018г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан /наричана по-долу за краткост Наредбата/.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения.

Мотиви:

След последните изменения на Наредба №9 е постъпило предложение/указание от Районна прокуратура – Мадан, за отстраняване на неясноти, в някои от разпоредбите на същата. Поради техническа грешка приетите нови цени на някои от услугите предлагани от община Мадан, се дублират, което води до трудности при прилагането на наредбата, съответно при предоставянето на услугите.

 

Цели, които се поставят:

            Целите  на този проект са Наредбата да се приведе в съответствие с настъпилите промени и да гарантиран по-висока ефективност и удовлетвореност на предоставяните услуги;

 

Финансови  и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан, не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.

Размерът услугите съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга – преки и непреки, в съответствие с чл.115а от ЗМДТ.

 

Очакваните резултати след изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Мадан:

  • Актуална нормативна база.
  • гарантиране по-висока ефективност и удовлетвореност на предоставяните услуги.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на oбщина Мадан е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство.В това число-в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Заинтересованите лица, могат да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес: гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или e-mail: madanoba@gmail.com.

Приложение: Проект за изменение  Наредба №9

Търсене