ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1
29.10.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,

ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,

всички заинтересовани лица и организации, че в 30 дневен срок, от публикуване на настоящето обявление, могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения.

Мотиви:

 

Установени са противоречия на разпоредби от наредбата с разпоредби на нормативни актове от по – висока степен, както и препращане към отменени нормативни актове.

 

Цели, които се поставят:

 

            Целите  на този проект са Наредбата да се приведе в съответствие с българското и европейско законодателство.

 

Финансови  и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на измененията в НАРЕДБА №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан, не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.

 

Очакваните резултати след изменение на НАРЕДБА №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан:

  • Актуална нормативна база свързана с опазване на обществения ред;

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство.В това число-в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Заинтересованите лица, могат да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:  гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или e-mail: madanoba@gmail.com.

Приложение : Проект за изменение и допълнение на Наредба №1

Търсене