Търгове и конкурси
Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
09.11.2018

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

Във връзка  с  Решени №609/24.10.2018 г. на ОбС - Мадан и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - гр. Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1 от Наредба № 3 на ОбС Мадан,

    

О Б Я В Я В А

 

      І. Процедура за провеждане на ПУБЛИЧеН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на  27.11.2018 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за   продажба  на  имот  с  идент.  № 46045.501.211  с  площ   562 кв.м.,   попадащ в УПИ V -

обществено обслужване кв. 83 по ПУП на гр. Мадан ВЕДНО с полумасивна сграда на един етаж в лошо състояние с идент. № 46045.501.211.1 със ЗП-190 кв.м. - частна общинска собственост собственост, съгласно АЧОС № 411/25.06.2018 г., вписан  с вх. рег. № 604/08.10.2018 г., акт 50, том ІІ в Службата по вписванията към МРС.

 

  • Начална тръжна цена – 9 800 /девет хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС;
  • Начало на търга – 1030 часа

 

ІІ.   До публичният търг се допускат кандидатите, които представят:

  1. Заявление за участие – образец на заявлението може да бъде подадено в ст. № 201  в ОбА Мадан от 19.11.2018 г. до 14.30 часа на деня, предхождащ търга;
  2. Платежен документ за внесен депозит;
  3. Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал или заверено копие;
  4. Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
  5. Декларация за оглед на имота, обект на търга;
  6. Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговеца не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация.

 

    ІІ. тръжна документация  може да бъде закупена от ОбА-град Мадан, ст. № 308, ІІІ-ти етаж на цена 30.00 /тридесет/ лева, от 19.11.2018 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търговете.

 

    ІІІ. Оглед на обектите, предмет на публичните търгове, може да се извършва до 14.30ч.  на  деня предхождащ търга.

 

  1. Дата на повторЕн публичЕН търг – 04.12.2018 г. от 10.30 часа, при същите условия.

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан,ІІІ-ти ет.,ст.№ 308, тел: 0308/9-82-20/308

Търсене