Мадан в медиите
ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ГР.МАДАН ПО ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ /ВТОРИ ЕТАП/.
30.11.2018ПРОЕКТ: № BG05M9OP001-2.010-0702 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  В ОБЩИНА МАДАН"ГР.МАДАН

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № BG05M9OP001-2.010-0702-C01

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА МАДАН
ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ГР.МАДАН ПО ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО СЕ ДОПУСКАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ /ВТОРИ ЕТАП/ -ТУК
Търсене