ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
УВЕДОМЛЕНИЕ
15.11.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ
за откриване на производство по издаване на общ административен акт /по смисъла на АПК/

 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Мадан, УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт /по смисъла на АПК/, относно одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Мадан и определяне на такса битови отпадъци за 2018г. в съответствие с изискванията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредба № 9 на Общински съвет Мадан, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан.
Съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл. 16 от Наредба № 9 на Общински съвет Мадан, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан, такса „битови отпадъци” се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
Кметът на Община Мадан – Фахри Адемов Молайсенов, предлага на Вашето внимание, ПРОЕКТ НА ПЛАН - СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА И РАЗМЕР НА ТАКСА  БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ  ЗА  2019  ГОДИНА.
 
Съгласно чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от АПК, заинтересованите лица могат да участват в производството по издаване на административния акт, чрез представяне на писмени предложения и възражения.
 
В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:
 
гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14  и/или 
 
Заседанията на Общински съвет са публични и всички заинтересовани лица, могат да вземат участие!
 
Приложение:
1.Проект на решение.
 
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ
                      
Общински съвет – Мадан приема план-сметката  за дейностите по управление на отпадъците в община Мадан за 2019 година по обобщени показатели, както следва :

Приходи по видове източници

Общо: 533 205 лв

1. От такса битови отпадъци от ФЛ

196 017 лв.

 

2. От такса битови отпадъци от  ЮЛ

305 362 лв.

 

3. Собствени  бюджетни  средства

   31 826 лв.

Разходи по видове дейности :

Общо: 533 205 лв

1. Събиране и извозване на ТБО

210 399 лв.

 

2. Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депо за битови  отпадъци  или  други  съоръжения за обезвреждане  на  битови отпадъци.

252 693 лв.

 

3.  Поддържане  на  чистотата  на територията за обществено ползване

70 113 лв.
                
  1. Общински съвет – Мадан приема план-сметката  за дейностите по управление на отпадъците в община Мадан за 2019 година по обобщени показатели, както следва :
 
  1. Общински съвет - Мадан не променя размера на таксата битови отпадъци за различните  категории  обекти за 2019 г., на основание чл.66, ал.3 от ЗМДТ.
 
 
 
Търсене