Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”.
06.12.2018

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз.

І.Документацията за участие е публикувана, както следва:

І.1-Публикация на 11.12.2018г. (вторник)  в Официален вестник на Европейския съюз: ТУК 

І.2-Изпратено на 06.12.2018г. (четвъртък), публикувано на 10.12.2018г. (понеделник)  в РОП на АОП: ТУК


ІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 11.12.2018 г. (вторник), както следва:

1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. Документация за участие

4. Инвестиционни проекти
4.1. Проекти за обект № 1
4.2. Проекти за обект № 2
4.3. Проекти за обект № 3
4.4. Проекти за обект № 4
4.5. Проекти за обект № 5
4.6. Проекти за обект № 6
4.7. Проекти за обект № 7

5. Проект на договор
6. Образец 1
7. Образец 2 - ЕЕДОП
8. Образец 3
9. Образец 4
10. Образец 5
11. Образец 6
12. Образец 7
13. Образец 8
14. Образец - Списък персонал
15. Образец - Списък сходни

16. Протокол №1 за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, публикуван на 31.01.2019г.

17.Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗОП за отваряне на ценовите предложения, публикувано на 26.02.2019г.

Търсене