Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”.
06.12.2018

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз.

І.Документацията за участие е публикувана, както следва:

І.1-Публикация на 11.12.2018г. (вторник)  в Официален вестник на Европейския съюз: ТУК 

І.2-Изпратено на 06.12.2018г. (четвъртък), публикувано на 10.12.2018г. (понеделник)  в РОП на АОП: ТУК


ІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 11.12.2018 г. (вторник), както следва:

1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. Документация за участие

4. Инвестиционни проекти
4.1. Проекти за обект № 1
4.2. Проекти за обект № 2
4.3. Проекти за обект № 3
4.4. Проекти за обект № 4
4.5. Проекти за обект № 5
4.6. Проекти за обект № 6
4.7. Проекти за обект № 7

5. Проект на договор
6. Образец 1
7. Образец 2 - ЕЕДОП
8. Образец 3
9. Образец 4
10. Образец 5
11. Образец 6
12. Образец 7
13. Образец 8
14. Образец - Списък персонал
15. Образец - Списък сходни

16. Протокол №1 за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, публикуван на 31.01.2019г.

17.Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗОП за отваряне на ценовите предложения, публикувано на 26.02.2019г.

18.Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 24.06.2019г.

19.Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 24.06.2019г.

20.Доклад на комисията, публикуван на 24.06.2019г.

21.Решение за избор на изпълнител, публикувано на 24.06.2019г.

22. Обявление за възложена поръчка, публикувано на 15.08.2019г.

23. Договор за възлагане на обществена поръчка, публикуван на 15.08.2019г.

24. Приложение № 1 към Договор за възлагане на обществена поръчка, публикувано на 15.08.2019г.

25. Приложение № 2 към Договор за възлагане на обществена поръчка, публикувано на 15.08.2019г.

26. Приложение № 3 към Договор за възлагане на обществена поръчка, публикувано на 15.08.2019г.

Търсене