Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Осъществяване на Авторски надзор по време на строителството по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”.
06.12.2018

На основание чл. 32, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие и всички приложения към нея от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. 

Документацията за участие и всички приложения към нея са публикувани на 06.12.2018г. и са както следва:

1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление на поръчка
3. Документация за участие
4. Проект на договор

5. Инвестиционни проекти:
5.1. Проекти за обект № 1
5.2. Проекти за обект № 2
5.3. Проекти за обект № 3
5.4. Проекти за обект № 4
5.5. Проекти за обект № 5
5.6. Проекти за обект № 6
5.7. Проекти за обект № 7

6. Образец 1
7. Образец 2 -ЕЕДОП
8. Образец 3
9. Образец 4
10. Образец 5
11. Образец 6
12. Образец 7
13. Образец 8
14. Образец списък услуги 
15. Образец списък персонал

16. Протокол №1 от работата на Комисията за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, публикуван на 14.01.2019г.

17. Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗОП за отваряне на ценовите предложения, публикувано на 26.02.2019г.

18. Протокол №2 от работата на Комисията за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, публикуван на 27.03.2019г.

19. Протокол №3 от работата на Комисията за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, публикуван на 27.03.2019г. 

20. Решение № 51 / 27.03.2019 г , публикувано на 27.03.2019г.

21. Обявление за възложена поръчка, публикувано на 15.05.2019г.

22. Договор с приложения, публикуван на 15.05.2019г.

Търсене