ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ
22.01.2019

За предстоящо принудително отчуждаване на части от недвижими имоти – частна собственост, попадащи в изграждането на обект „Вътрешна улична мрежа в с. Ловци, засягащи

кв. 119, 121 и 123,  общ. Мадан”

 

            На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение № 610 от 24.10.2018 г., с което се изменя и допълва Решение №529 от 25.04.2018 г.на ОбС – Мадан,

УВЕДОМЯВАМ:

            Собствениците на части от поземлени имоти, попадащи в обхвата на реализация на обект „Вътрешна улична мрежа в с. Ловци, засягащи кв. 119, 121 и 123,  общ. Мадан”, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно одобрен ПУП, предвиждащ изграждане обект публична общинска собственост, както следва:

№ по ред

 

Поземлен имот 

 

Собственици

 

Обща площ на имота

 

Засегната площ

 

Начин на трайно ползване

Стойност на обезщете- нието 

1.        

 

43983.501.757  

Наследници на Ахмед Бекиров Мустабашов

661 кв.м.

74,10 м2 кв.м.

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

555,75 лв.

 

2.        

43983.501.756

 

Наследници на Хайри Ризов Мустабашов

628 кв.м.

310,60 кв.м.

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

2329,50 лв.

3.        

43983.501.689

 

Зекри Кемилов Ризов

327 кв.м.

88,50

кв.м.

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

663,75 лв.

4.        

43983.501.688

 

Нези Руфатов Халилов

382 кв.м.

70,50

кв.м.

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

528,75  лв.

5.        

43983.501.800

/стар № 704/

Наследници на Красимир Борисов Костадинов

361 кв.м.

30кв.м.

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

240 лв.

6.        

43983.501.798

/стар № 704/

Наследници на Красимир Борисов Костадинов

512 кв.м.

151 кв.м.

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

1208 лв.

7.        

43983.501.696

 

Наследници на Карамфил Симов Делчев

1002 кв.м.

54 кв.м.

Урбанизирана ниско застрояване

 (до 10 м)

432 лв.

 

Цената на засегнатите имоти е без ДДС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, както и на интернет страницата на община Мадан.

Копие от обявлението да се постави на определено за целта място в сградата на общинска администрация - Мадан, както и да се изпрати на кмета на с.Ловци, на чиято територия се намират имотите или части от имотите - частна собственост, предмет на отчуждаване, който да постави обявлението на определеното за това място в кметството.

Търсене