ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ
17.01.2019

ОТНОСНО: изменение на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен ДДС при предоставяне на общински помещения,  места и терени  към НАРЕДБА № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му, с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Мадан, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен ДДС при предоставяне на общински помещения,  места и терени  към НАРЕДБА № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.

  1. Мотиви за приемане на изменение на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен ДДС при предоставяне на общински помещения, места и терени.

Средногодишната инфлация за 2018 г. спрямо периода за 2017 г. е 2.8%, съгласно официални данни на Национален статистически институт, публикувани на  http://www.nsi.bg/bg

            Във връзка с така изнесените данни, началните наемни цени по категории се повишават в размер посочен в Тарифа – проект, приложена към настоящето обявление.

 

  1. Цели, които се поставят приемането на проекта за изменение и допълнение.

Актуализирането на Тарифата в  съответствие с реалните цени на наемите към този момент.

 

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта за изменение и допълнение.

Изменението на тарифата не е свързано с изразходването на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

 

  1. Очаквани резултати.

Очакваните резултати са:

– актуални цени за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ на общински недвижими имоти;

–заплащане реалната цена за ползваните площи;

 

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящото предложение е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и тези на европейското законодателство.

Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА).

В горепосочения срок от публикуването на настоящето предложение на интернет страницата на община Мадан се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища в писмен вид на адрес:

гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или

e-mail: madanoba@gmail.com.

 

 

Приложение: ПРОЕКТ за изменение на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен ДДС при предоставяне на общински помещения,  места и терени  към НАРЕДБА № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост!

 

Търсене