ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
СПИСЪК – КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – “ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
25.01.2019
СПИСЪК – КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ НА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

КОМИСИЯTA, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-20/11.01.2019 ГОДИНА ЗА ПОДБОР НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ  НА УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР.МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН),  КЛАСИРА КАНДИДАТИТЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:

 

Вх. №

Име, презиме, фамилия

Бр.точки

1.      

9400-105/11.01.2019 г.

Амина –Иман Шефкет Али

15,66

2.      

9400-43/08.01.2019 г.

Рафика Раджепова Халиминска

15,33

3.      

9400-38/08.01.2019 г.

Селвие Кадирова  Караюсеинова

15,33

4.      

9400-61/09.01.2019 г.

Емине  Шефкет Фелети

15,33

5.      

9400-20/07.01.2019 г.

Фатме Летифова Чиева

15,33

6.      

9400-80/10.01.2019 г.

Недка Захариева Бодукова

15,33

7.      

9400-144/16.01.2019 г.

Хайрие Рахимова Карамфилова

15,33

8.      

9400-130/14.01.2019 г.

Атанас Александров Шехов

15,33

9.      

9400-58/09.01.2019 г

Аксел Валериев Ашков

15,33

10.   

9400-78/10.01.2019 г.

Зелиха Кадирова Брахъмова

15,33

11.   

9400-70/09.01.2019 г.

Фатма Азизова Антонова

15,33

12.   

9400-63/09.01.2019 г.

Асия Шукриева Сиракова

15,33

13.   

9400-32/07.01.2019 г.

Мариана Стефанова Дамянова

15,33

14.   

9400-19/07.01.2019 г.

Анастасия Миткова Каваллджиева

15,33

15.   

9400-90/10.01.2019 г.

Андриана Иванова Андреева

15,33

16.   

9400—95/11.01.2019 г.

Захаринка Радославова Семерджиева

15

17.   

9400-107/11.01.2019

Здравка Кирова Сандова

15

18.   

9400-30/07.01.2019 г.

Хасан Салихов Кюрюлев

15

19.   

9400-51/08.01.2019 г.

Сабрие  Алиева Безергянова

15

20.   

9400-137/15.01.2019 г.

Гюлтен  Мохамед  Родоплу

15

21.   

9400-75/10.01.2019 г.

Роза Карамфилова Мерджанова

15

22.   

9400-72/09.01.2019 г.

Азиз Азизов Чоджуков

15

23.   

9400-45/08.01.2019 г.

Румен Славеев Бояджиев

15

24.   

940-154/17.01.2019 г.

Силвия Владимирова Караджова

15

25.   

9400-102/11.01.2019 г.

Фатме Салихова Касабова

14,66

26.   

9400-127/14.01.2019 г.

Зейре Фейзиева Петагова

14,66

27.   

9400-104/11.01.2019г.

Сабрия Салихова Демирова

14,66

28.   

9400-83/10.01.2019 г.

Незифе Сабриева Ахмедова

14,66

29.   

9400-92/11.01.2019 г.

Феймя Рамадоанова  Салимехмедова

14

30.   

9400-26/07.01.2019 г.

Хайрия Кемилова Шакирова

14

31.   

9400-97/11.01.2019 г.

Алия Салихова Емирска

14

32.   

9400-111/11.01.2019 г.

Хайри Еминов Акхасанов

14

33.   

9400-14/07.01.2019 г.

Хайрие Алиева Зотева - Хайдушка

14

34.   

9400-55/08.01.2019 г.

Фетие Салимехмедова Карасалихова

14

35.   

9400-158/18.01.2019 г.

Зейря Мустафова Ушева

14

36.   

9400-115/14.01.2019 г.

Стефка Минчева Бойкова

14

37.   

9400-101/11.01.2019 г.

Шефкия Шеефекеиева Каелемджиева

14

38.   

9400-40/08.01.2019 г.

Фатмя Шефкетова Каменска

14

39.   

9400-36/08.01.2019 г.

Катя Йорданова Софтева

14

40.   

9400-131/14.01.2019 г.

Соня Юлиянова Говедарова

14

41.   

9400-140/15.01.2019 г.

Виолета Асенова Ефтимова

14

42.   

9400-136/15.01.2019 г.

Фейме Хасанова Османова

14

43.   

9400-126/14.01.2019 г.

Асие Еминова Устова

13,66

44.   

9400-98/11.01.2019 Г.

Ахмед Тасимов Джеферов

13,66

45.   

9400-178/18.01.2018 г.

Силва Асенова Стоянова

13,66

46.   

9400-143/16.01.2019 г.

Фейме Адемова Козарева

13,66

47.   

9400-16/07.01.2019 г.

Аделина Иванова Джиналиева

13,66

48.   

9400-145/16.01.2019 г.

Фатме Арифова Шекирова

13,66

49.   

9400-87/10.01.2019 г.

Садко Данчев Писков

13,66

50.   

9400-66/09.01.2019 г.

Емилия Славчева Кичукова

13,66

51.   

9400-161/18.01.2019 г.

Рукия Ахмедова Котелска

13,66

52.   

9400-22/07.01.2019 г.

Меди Веселинова Зейнелова

13,66

53.   

9400-34/08.01.2019 г.

Шерифе Теофикова Устова

13,66

54.   

9400-77/10.01.2019 г.

Шефкие  Сабриева Зотева

13,66

55.   

9400-81/10.01.2019 г.

Захаринка Фиданова Дъбова

13,33

56.   

9400-123/14.01.2019 г.

Асия Юсеенова Хасанова

13,33

57.   

9400-47/08.01.2019 г.

Христина Александрова Хаджиева

13

58.   

9400-80/10.01.2019 г.

Мехмед Ахмедов Шошев

13

59.   

9400-49/08.01.2019 г.

Боян Митков Гълабов

13

60.   

9400-25/07.01.2019 г.

Денис Сабриев Кисьов

12,66

61.   

9400-109/11.01.2019 г.

Анелия Радоева Йорданова

12,66

62.   

9400-119/14.01.2019 г.

Кюрсия Хасанова Софтева

12,66

63.   

9400-121/14.01.2019 г.

Марияна Митева Мусарлиева

12,33

64.   

9400-118/14.01.2019 Г.

Захаринка Узунова Илиева

12

65.   

9400-67/09.01.2019г.

Роза Радославова Уручева

12

66.   

9400-41/08.01.2019 г.

Хафизе Хасанова Овчарова

12

 

 

     Договор за предоставяне на социална услуга в общността и в домашна среда се сключва с лицата, класирани на първо място, считано от 01.02.2019 г.

 

Търсене