Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за облекло за работниците и служителите в общинските администрация и структури на община Мадан“
28.02.2019
1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 28.02.2019г.
2. Обявление за възлагане на поръчка, публикувано на 28.02.2019г.
3. Документация, публикувана на 28.02.2019г.
4. Техническо задание, публикувано на 28.02.2019г.
5. Указания, публикувани на 28.02.2019г.
6. Проект на договор, публикувано на 28.02.2019г.
7. Образци, публикувани на 28.02.2019г.
8. Методика, публикувана на 28.02.2019г. 
9. Разяснение №1 до всички участници, публикувано на 14.03.2019г
10. Разяснение № 2 до всички участници, публикувано на 15.03.2019г
11. Разяснение № 3 до всички участници, публикувано на 18.03.2019г
12.Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 21.05.2019г.
13.Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 13.06.2019г.- Отменено!
14.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 08.07.2019г.
15.Утвърдени протоколи от работата на комисията, публикувани на 18.07.2019г.
16.Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 18.07.2019г.
17.Обявление за възложена поръчка, публикувано на 27.08.2019г.
18.Договор с приложения, публикуван на 27.08.2019г.
Търсене