ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОЕКТ НА ОПРГТ ЗА ОБЛАСТ СМОЛЯН
14.03.2019
Но основание чл.58 ал 10 от Наредба№18/07.10.2015г. за инвентаризация и планиране в горските територии са публикувани МОТИВИРАНА СПРАВКА  и ПРОТОКОЛ  от проведеното Обществено обсъждане.
Търсене