Мадан в медиите
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НА 26 МАЙ 2019Г.
12.04.2019ДО

ПАРТИИ  И КОАЛИЦИИ

ПП „ГЕРБ”

КП „БСП за България”

КП „Обединени патриоти”

ПП „ДПС”

ПП „ВОЛЯ”

КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”

КП „Реформаторски блок”

 П О К А Н А

 за провеждане на консултации за състава на СИК във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България, на 26 май 2019г.

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс , във връзка с изготвяне на предложение  до Районната избирателна комисия (РИК) за състава на Секционнитe избирателни комисии (СИК),

Кметът на община Мадан, Г-н Фахри Молайсенов, Ви кани на 16.04.2019г.(вторник), в сградата на  Общинска администрация – Мадан, от  11.00 часа в зала 301.

Ваш представител,упълномощен от   централното  ръководство на политическата партия или коалиция да вземе участие в провеждането на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии  за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите е необходимо да представят следните документи:

   а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите  имена и ЕГН на предложените лица; длъжност  в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

  б) заверено от партията копие от  удостоверение  за актуално правно състояние на   партията,  или  копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в)  когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя  пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

  г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51 ,ал.2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

              Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част от протокола на консултациите  и се  изпращат с  предложението  на   Кмета   на общината  до РИК Смолян.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН :/положен подпис и печат/

                                             / ФАХРИ  МОЛАЙСЕНОВ /

 
1. Приложение към Решение №139 от 10.04.2019 г. - МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ


2. Приложение към Решение №148-ЕП от 11.04.2019 г. - ИЗЧИСЛИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА КЪМ МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК И ПРИМЕРНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
Търсене