ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ЗАПОВЕД № РД – 138/ 22.04.2019 г.
22.04.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
 
З А П О В Е Д
 
№ РД – 138
гр.Мадан, 22.04.2019 г.

  

Във връзка с издадена моя Заповед №РД-115/08.04.2019г., в изпълнение на Решение № 684/20.03.2019 г. по Протокол № 58, на Общински съвет – Мадан, за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, на 24.04.2019 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с предназначение – за монтиране на автомат за топли напитки, като взех предвид,  че  са допуснати нарушения, относно депозита и началната стъпка за наддаване, както и период за закупуване на тръжни документи, с оглед опасност от опорочаване на процедурата и засягане на интереси на желаещи да участват в търга, на основание чл.44, ал. 2  от ЗМСМА

 ЗАПОВЯДВАМ:

  

  1. ОТМЕНЯМ, Заповед №РД-115/08.04.2019г., с която е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, на 24.04.2019 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с предназначение – за монтиране на автомат за топли напитки, с цел отстраняване на констатираните допуснати нарушения, относно формиране на депозит за участие и началната стъпка за наддаване, период за закупуване на тръжни документи, както и опасност от опорочаване на процедурата и засягане на интереси на желаещи да участват в търга.

 

  1. Да се спре продажбата на тръжна документация, приемане на предложения и депозит за участие.

 

  1. На лицата закупили тръжни книжа, следва да се възстанови сумата за закупена документация, след влизане на заповедта в сила.

 

  1. Да се изготви нова тръжна документация.

 

Настоящата заповед да бъде разгласена до всички заинтересовани лица, чрез   поставянето й  на информационното табло, както и  на  интернет страницата на община Мадан, да се сведе до знанието на комисията и до касиерите  в ОбА-Мадан.

Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Явор Орлов –зам.- кмет на Община Мадан.

 

Заповедта може да бъде оспорена по административен ред пред областен управител на област Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Мадан.

 

Заповедта може да бъде оспорена пред Административен Съд-Смолян по отношение на нейната законосъобразност от заинтересованите лица и без да е изчерпана възможността за оспорване по административен ред, в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Мадан.

 

 

 

ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ

Кмет на Община Мадан

 

 

 

 

Търсене