Мадан в медиите
ОБЩИНА МАДАН ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ №BG06RDNP001-7.002-0008 "РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“-ГР. МАДАН"
02.05.2019
Днес, 02.05.2019 г. между Държавен фонд „Земеделие” и Община Мадан се подписа Административен договор №BG06RDNP001-7.002-0008-C01, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Сключеният договор е за изпълнение на проект №BG06RDNP001-7.002-0008 "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан".
Безвъзмездната финансова помощ по проекта възлиза на 966 838,81  лева без включен ДДС, в т.ч.:
  • средства от ЕЗФРСР в размер на 85 %: 821 812,99 лева;
  • съфинансиране от националния бюджет на РБ в размер на 15%: 145 025,82 лева.
Срокът за извършване на инвестицията е 36 месеца от датата на подписването на договора.
Обща цел на проекта:

Подобряване на качеството на живот в община Мадан и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на съвременна среда за образование на новото поколение, посредством подобряване на образователната инфраструктура, съставляваща Средно училище „Отец Паисий” – гр. Мадан.
Основна цел:
Осигуряване на равен достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони - община Мадан.
Основни подцели:
  • Модернизиране на общинската образователна инфраструктура и подобряване на достъпа и на средата, като привлекателно място за развитие на личността, важна предпоставка за подобряване качеството на образователния процес и разглеждана като възможност за задоволяване на потребностите на населението от повишаване на резултатите от образователната дейност за подрастващото поколение, включително и нуждите от адаптирана среда за ученици със специални образователни потребности.
  • Създаване на по-добри условия и по-ефективна материално-техническа база в образователната инфраструктура, като част от целите за интегрирано развитие на общината и косвено подпомагаща за минимизирането на неблагоприятните характеристики на пазара на труда в района по отношение образованост на населението и за задоволяване на неговите потребности.
  • Подкрепа на дейността за личностното развитие в системата на училищното образование, осъществявана от образователните институции, базирана на специално разработени и прилагани политики, чрез подпомагане осигуряването на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията, в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик и на ниво най - близко до мястото, където живее и учи.
  • Създаване на по-благоприятна комплексна среда, осигуряваща равен достъп и повече възможности за повишаване на резултатите в образованието, допринасящо от една страна за задържане на младите хора, чрез по-добри условия за качествено и по-конкурентоспособно образование и обучение и от друга за стимулиране на предприемаческите инициативи и за повишаване на жизнения стандарт на населението.
 
Очакваният резултат от постигане на поставените цели на проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан" е да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, чрез модернизирането на една от най-важните институции, а именно единственото средно училище в община Мадан, в което се обучават ученици до дванадесети клас, което е условие и предпоставка за икономическо и социално възраждане на общината.
Търсене