Мадан в медиите
УНИКАЛЕН ПО РОДА СИ ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА МИННИЯ ТУРИЗЪМ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В МАДАН
08.07.2019

Стартира изпълнението на ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” /SUSTAINABLE ECO-CULTURAL VALORIZATION OF MINES AND QUARRIES SITES IN THE CROSS-BORDER AREA – TERRA-MINE – B2 – 6c”/, съгласно сключен Договор за субсидия №.B2.6c.21/04.07.2019 г. по ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г., Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, Инвестиционен приоритет 6c „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природно и културното наследство”, Специфична цел „Да валолизира културно и природно наследство в трансграничния регион”.

ОБЩИНА МАДАН Е ВОДЕЩ БЕНЕФИЦИЕНТ (БЕНЕФИЦИЕНТ 1) ПО ПРОЕКТА, А ПАРТНЬОРИ СА:

 • OБЩИНА ПИЛЕА-ХОРТИАТИС, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ /MUNICIPALITY OF PILEA-HORTIATIS, REPUBLIC OF GREECE (БЕНЕФИЦИЕНТ 2);
 • ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ДЕМОКРИТ“, КАТЕДРА „ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“ /DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE, DEPARTMENT OF PRODUCTION AND MANAGEMENT ENGINEERING, SPECIAL ACCOUNT FOR RESEARCH FUNDS/ (БЕНЕФИЦИЕНТ 3);
 • МЕЖДУНАРОДНИЯТ ГРЪЦКИ УНИВЕРСИТЕТ, КАТЕДРА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“, ДИСЦИПЛИНА „УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА“ /INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY, DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINSTRATION DISCIPLINE OF TOURISM MANAGEMENT/ (БЕНЕФИЦИЕНТ 4);
 • МИННО–ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ (БЕНЕФИЦИЕНТ 5).

Срока за изпълнение на проекта е 24 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 година.

Общият бюджет на проекта е: 1 260 812.56 евро (в т.ч. 85% от Европейски фонд за регионално развитие и 15% Национално съфинансиране).

Разпределението на средствата за всеки от  партньорите е както следва:

 • Бенефициент 1 – 706 789,66 евро;
 • Бенефициент 2 – 225 100,00 евро;
 • Бенефициент 3 – 211 662,57 евро;
 • Бенефициент 4 – 79 350,00 евро;
 • Бенефициент 5 – 37 910,33 евро.

За община Мадан, като Водещ Бенефициент се предвиждат СМР дейности по проекта на следните обекти:

 • Ремонт и рехабилитация на „Кристална зала” – Мадан;
 • Реконструкция и рехабилитация на „Музей по рудодобив и минно дело” – Мадан;
 • Облагородяване на прилежаща територия в района на музейните съоръжения;
 • Ремонт и обезопасяване на „Пещера Шаренка;
 • Превръщане на закрита минна изработка в Подземен минен музей „Сполука“.

 

Реализацията на проекта ще допринесе за създаването на туристически атракции, които да бъдат представени комплексно. Проекта ще подпомогне Община Мадан да се превърне в по-привлекателно място за туристи предлагайки интегриран и конкурентоспособен туристически продукт, базиран на устойчивото развитие, чрез минно-познавателния туризъм, подпомагащ и развитието на другите му форми, като например екотуризъм. Приоритетните направления в развитието на Община Мадан са свързани с изграждане на модерна туристическа инфраструктура и защо не иновационна по своя характер, разбира се чрез разумнто използване на природните и културно-исторически  дадености. На практика всички предвидени дейности в проектното предложение ще валоризират културното и природно наследство в трансграничния регион, каквато е и една от целите на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион”/“Sustainable eco-cultural valorization of mines and quarries sites in the cross-border areа“, с акроним Terra-Mine, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните,  участващи в програмата Гърция - България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мадан и при никакви обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.

 

Търсене