Мадан в медиите
Стартира изпълнението на проект „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА”
04.07.2019


Стартира изпълнението на проект „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА”, съгласно сключен Договор за съвместна дейност № РД04-88/03.07.2019 г.
 
 
Общата стойност на проекта възлиза на 30 000, в т.ч.:
  • 27 000 лв /90%/ - средства от Фонд „Социална закрила”;
  • 3 000 лв /10 %/ - средства от Общинския бюджет на община Мадан.
 
Периодът на изпълнение на проекта е с продължителност 4 месеца- от 03.07.2019 г. до 31.10.2019 г.

Основна цел
на проекта е социално включване и подобряване на качеството на живот на целевата група – пълнолетни лица с психични разстройства, чрез осигуряване на благоприятна и здравословна среда за живот близка до семейната с разкриване на нова социална услуга в общността - делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“.

Специфични цели:
Да се задоволят основните жизнени потребности на лицата от целевата група, чрез предоставяне на подходящи услуги;
Осигуряване на адекватни условия и оборудване, необходими за максимално качествено обслужване на потребителите;
Осигуряване на спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия и индивидуализирана грижа и подкрепа за постигане на емоционална и психическа стабилност  на потребителите.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
  • Обзаведен и оборудван „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“.
  • Подобрено на качеството на живот на целевата група – осигурена благоприятна и здравословна среда за живот близка до семейната;
  • Задоволени основни жизнени потребности на лицата от целевата група
  • Създадени условия необходими за максимално качествено обслужване на потребителите;
  • Осигурена спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия и индивидуализирана грижа и подкрепа за постигане на емоционална и психическа стабилност на потребителите.
  • Обществеността е запозната с проекта, начина на финансиране и дейността на създадения център;
За контакти: 0308/98028 вътр.305
Анастасия Мидюрова - Ръководител проект
Търсене