Мадан в медиите
ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ДЛЪЖНОСТ „ДОМАШЕН САНИТАР”, „РЕХАБИЛИТАТОР” И СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ЛИЦЕ С МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
01.08.2019
     
  Във връзка с изпълнението на Проект „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан”,
 Договор № BG05M9OP001-2.040-0104-C01, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Мадан обявява процедура за подбор на персонал за работни места – 10 броя, 8 на длъжност „Домашен санитар”, 1 на длъжност „Рехабилитатор” и 1 с медицинско образование/мед. сестра, фелдшер или акушерка, която е преминала задължително обучение по програма за предоставяне на патронажни грижи/.
      Всеки назначен в екипа предоставя почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги, включващи  дейностите, одобрени от министъра на здравеопазването в „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”


Един домашен санитар ще предоставя услуги на минимум пет потребители.
 Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.
 Продължителността на предоставяне на услугите  e 12 месеца.
 Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – 01.10.2019 г.

При кандидатстване желаещите да предоставят
почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги,  представят следните задължителни документи:
  1. Заявление (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
  4. Копие на документи за завършено образование;
  5. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
      Заявления ще се приемат от 01.08.2019 г. до 09.08.2019 г. всеки работен ден от 09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00 ч.
 
      Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:
  • в сградата на Община Мадан – ет.3, каб.305;
  • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Мадан.
 
Заявление по образец може да изтеглите от ТУК

Декларация по образец от ТУК
 
 
                                                                                                                                                                                Екип Община Мадан


-------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------

 Проект „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан”,

 Договор № BG05M9OP001-2.040-0104-C01, финансиран от Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Търсене