Мадан в медиите
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
01.08.2019

Във връзка с изпълнението на Проект „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан”,
 Договор № BG05M9OP001-2.040-0104-C01, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Мадан уведомява жители на общината, че набира желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги.
Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.
Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:
  1. Лица с увреждания;
  2. Лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
Продължителността на предоставяне на услугите  e 12 месеца.
Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – 01.10.2019 г.
При кандидатстване желаещите да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги,  представят следните задължителни документи:
  1. Заявление (по образец);
  2. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата;
  3. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец) ;                                                                                                                                                                                                                          
 
      Заявления за включване в проекта, ще се приемат от 01.08.2019 г. до 09.08.2019 г. всеки работен ден от 09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00 ч.
 
     Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получат:
  • в сградата на Община Мадан – ет.3, каб.305;
  • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Мадан.
 
Заявление по образец може да изтеглите от ТУК

Декларация по образец от ТУК
 
 
Екип Община Мадан---------------------
----------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------

 Проект „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан”,

 Договор № BG05M9OP001-2.040-0104-C01, финансиран от Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
Търсене